ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

阿婆

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -阿婆-, *阿婆*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿婆[ā pó, ㄚ ㄆㄛˊ, ] granny; mother-in-law, #18,512 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
阿婆擦れ;阿婆擦;あば擦れ[あばずれ, abazure] (adj-na,n) (阿婆 is ateji) a bitch [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Could the old lady have leaked it out?[CN] 会不会是阿婆通风报讯? The Enigmatic Case (1980)
Last night I found an old lady mourning at his grave.[CN] 昨晚我看到个阿婆烧帛钱 The Enigmatic Case (1980)
I can't tell you, Nanny.[CN] 我不能告诉你 阿婆 Bilitis (1977)
- Good morning, Nanny.[CN] - 早上好 阿婆 Bilitis (1977)
Saddened, I had to bear it when you flew to the fray with those fearsome maids whom lawless love had fathered[JA] 貴方の野合から生まれた阿婆擦れの 娘たちと 貴方が戦いに出かけるたびに 哀しい気持ちで私は耐え忍ばねば なりませんでした Die Walküre (1990)
You sly, sluttish wenches![JA] 三人とも 恥知らずで ずるい ふしだらで 阿婆擦れだ Das Rheingold (1980)
You killed us, slut.[JA] 阿婆擦れのお前のせいで俺達は台無しだ! The Magdalene Sisters (2002)
Wait, false one![JA] 待て この阿婆擦れ! Das Rheingold (1980)
This is nanny. She knew you when you were very young.[CN] 这是阿婆 你很小的时候她就认识你了 Bilitis (1977)
How did they get to know each other, Nanny?[CN] 他们怎么相互认识的 阿婆 Bilitis (1977)
Midwife...[CN] 阿婆... Quel gran pezzo della Ubalda tutta nuda e tutta calda (1972)
You'll stay here until you live, slut![JA] 生きてる間はここから出てくるな! 阿婆擦れ女が! The Magdalene Sisters (2002)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top