ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

阵地

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -阵地-, *阵地*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阵地[zhèn dì, ㄓㄣˋ ㄉㄧˋ, / ] position; front, #6,743 [Add to Longdo]
转移阵地[zhuǎn yí zhèn dì, ㄓㄨㄢˇ ㄧˊ ㄓㄣˋ ㄉㄧˋ, / ] to move one's base (of operations); to reposition; to relocate, #82,534 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hold your ground![CN] 稳住阵地 The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
Buder wants to take back Prom base.[CN] {普德}想夺回渡口阵地 1939 Battle of Westerplatte (2013)
Send a messenger to all bases.[CN] 传令所有的阵地,让每个人都知道 1939 Battle of Westerplatte (2013)
The king's army is holding their ground, matching them hit point for hit point.[CN] 国王的军队坚守阵地 回复着生命值 为了生命值 Knights of Badassdom (2013)
I need a perimeter as far back as 39th.[CN] 我需要从这里到三十九街 建立阵地 The Avengers (2012)
We're going to set up a perimeter all the way down to 39th Street.[CN] 从这里到三十九街 马上建立阵地 The Avengers (2012)
But why is it wrong to insist on one place where parents don't always have to be on the defensive?[CN] 但家长们坚守这一处纯洁阵地 又错在哪里呢 Anatomy of a Joke (2012)
When they enter our area, fight, Gryczman. With precision![CN] 等敌人进入我们的防御阵地再打,节省弹药! 1939 Battle of Westerplatte (2013)
Stark, you got the perimeter.[CN] 史塔克 你坚守阵地 The Avengers (2012)
Prom base fulfilled its role. Get me Gryczman.[CN] 渡口阵地已经没有战略价值,让{格雷克兹曼}接电话 1939 Battle of Westerplatte (2013)
But we held our position.[CN] 但是我们守住了阵地 Lessons Learned (2012)
You know your positions. Man your posts.[CN] 熟悉一下自己的阵地 大家各就各位 Stalingrad (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top