ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

键盘

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -键盘-, *键盘*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
键盘[jiàn pán, ㄐㄧㄢˋ ㄆㄢˊ, / ] keyboard, #6,545 [Add to Longdo]
键盘乐器[jiàn pán yuè qì, ㄐㄧㄢˋ ㄆㄢˊ ㄩㄝˋ ㄑㄧˋ, / ] keyboard instrument (piano, organ etc) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
OK. Bud...[CN] 用键盘试试看 The Abyss (1989)
The keyboard. How quaint.[CN] 键盘 多离奇 Star Trek IV: The Voyage Home (1986)
letters and figures.[CN] 键盘、字母和数字 La Femme Nikita (1990)
Endless hours at the keyboard.[CN] 一天到晚在键盘边。 Immortal Beloved (1994)
- Don't touch the keys![CN] -不要碰键盘 WarGames (1983)
Just use the keyboard.[CN] - 用键盘就好 Star Trek IV: The Voyage Home (1986)
Just hit the keys, and she won't see a ripple.[CN] 只要敲一下键盘 她不会发现任何蛛丝马迹的 Episode #2.10 (1990)
- Is this message by voice or keyboard?[CN] - 这个信息是用声音或键盘输入的? 2010: The Year We Make Contact (1984)
The keys are rusty... and the shift is broken.[CN] 键盘都生锈了 切换键坏了 Design for Living (1933)
My pale, stiff fingers run over the keyboard.[CN] 我苍白僵硬的手指在键盘上飞舞 Lady Emanuelle (1989)
I don't keep an Underwood portable with a bent key![CN] 我不会留着键盘弯曲的, 安德伍德牌便携式打字机! Compulsion (1959)
NMB Keyboard Factory Bang Pa-In, Ayutthaya province, THAILAND[CN] NMB键盘厂 泰国大城府,帕茵 Baraka (1992)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top