ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

重爆

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -重爆-, *重爆*
Japanese-English: EDICT Dictionary
重爆[じゅうばく, juubaku] (n) heavy bomber [Add to Longdo]
重爆撃機[じゅうばくげきき, juubakugekiki] (n) a heavy bomber [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
12,300 Porteous piloted missiles, 31,000 Victory fighter bombers, 23,000 Big Brother heavy bombers.[JA] 1万2千のポーティアス操縦ミサイル 3万の勝利戦闘爆撃機 2万のBB重爆撃機 1984 (1984)
An explosion broke out on the 9th floor[CN] 大厦九楼一个单位发生严重爆 Breaking News (2004)
To be honest, I'm surprised to find you here for something as trivial as aggravated burglary.[CN] 说实话,我很惊讶地发现你在这里 如严重爆窃为琐碎的东西。 Jack Falls (2011)
Sir, our KH-12 satellites are tracking a massive series of explosions aboard the Chinese carrier Shenyang.[CN] 长官 我们的KH -12卫星侦测到 中国航母沈阳号发生大规模严重爆 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2014)
I'm getting some serious class-five hydrogen readings here, so we should probably...[CN] 这边的五级氢读数严重爆表 要赶紧... Fallout (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top