ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

郁郁葱葱

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -郁郁葱葱-, *郁郁葱葱*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
郁郁葱葱[yù yù cōng cōng, ㄩˋ ㄩˋ ㄘㄨㄥ ㄘㄨㄥ, / ] verdant and lush (成语 saw), #35,589 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As I headed for the cort estate along the 17-mile drive, Acres of lush cypress and tall pine loomed over me.[CN] 郁郁葱葱的柏树和松树围绕着我 {\fnArial Black\fs14\bord1\shad2\3cH4E0122}acres of lush cypress and tall pine loomed over me. The Norliss Tapes (1973)
[music] 150yearsafterpeople, the oceans are teeming with life.[CN] 人类消失后的150年 海洋生命同样郁郁葱葱 Life After People (2008)
Do you remember, one morning... how, out of the savanna, its forehead smeared with grass... appeared the biped, our image, so long awaited.[CN] 你是否还记得,某个清晨... 那热带大草原 郁郁葱葱,一望无垠 出现了一头 我们盼望良久的两足动物 Wings of Desire (1987)
The rising mists of the lush green forests, the refreshment of the rocky mountain breezes, the perfumed scent of the wind after a cooling shower of rain, the plants, Man and we, the animals.[CN] 郁郁葱葱的绿色森林中 冉冉升起的薄雾 山脉里令人心旷神怡的微风 阵雨后散发着芳香的空气 Animals United (2010)
No, Greenland's very icy.[CN] 是吗 我以为那是说格陵兰岛 不 格陵兰岛可是天寒地冻 冰岛非常郁郁葱葱 The Player (1992)
Bongos are extremely shy and secretive, staying in dense, shady forest during daylight hours.[CN] 紫羚非常害羞和神秘 白天都躲在郁郁葱葱的森林里 Fire (2010)
...your towering hills with wonder fills.[CN] ...你们的高山上林木郁郁葱葱 Slavnosti snezenek (1984)
Like, dream about sporran-clad, caber-tossing haggis... galloping over porridge-covered glens?[CN] 例如,有没有梦见过投棒比赛、羊心大餐(苏格兰特产)? 在郁郁葱葱的山谷里奔跑? Naked (1993)
He is watching the sun light up a little row of trees in the distance.[CN] 他远远的看着阳光点燃了 郁郁葱葱的树木 Good (2008)
But also very green, with pines, huge poplars, firs[CN] 但一样郁郁葱葱 青松 高大的白杨 枞树 Al otro lado del espejo (1973)
..mile after mile of rich, grass-covered plains.[CN] ..富饶的草原郁郁葱葱 Grass (2010)
These lush pockets survive thanks to the tropical monsoons that sweep along the far north coast, bringing torrential rain.[CN] 这块郁郁葱葱的森林得以幸存 多亏了来自北海岸的热带季风 带来了暴雨 Australia: Land of Parrots (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top