ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

邪教

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -邪教-, *邪教*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
邪教[xié jiào, ㄒㄧㄝˊ ㄐㄧㄠˋ, ] cult (especially harmful or malicious cult), #20,702 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
邪教[じゃきょう, jakyou] (n) heresy; heathenism; paganism [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Only God can grant eternal life, not this pagan water.[JA] 神だけが永遠の命を与える事か出来る この邪教の水ではない Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
Rather puts one in mind of those cult murders... they had in America some time back.[CN] 多少令人想到那些邪教谋杀 Rather puts one in mind of those cult murders... 它们在美国发生有一段时间了 they had in America some time back. Dracula A.D. 1972 (1972)
- You think this could be a cult killing?[CN] - 你觉得这可能是邪教杀戮? - 可能吗? - You think this could be a cult killing? Dracula A.D. 1972 (1972)
Allow me to quote this cult's basic prayer.[CN] 请允许我引用这个邪教的基本祈祷 Faces of Death (1978)
I just thought there should be a record of what we went through maybe it can be of help to someone in the future who might run into another chainsaw cult I'm sure there are others.[CN] 这次我很高兴想错 但如果没错 有事情会发生在我和萨曼莎身上 因此最好将我们经历的事写出来 也许未来对某人有用 当他遇到电锯邪教 Hollywood Chainsaw Hookers (1988)
Throughout the hillsides of Kentucky and Tennessee exists another strange cult.[CN] 肯塔基州和田纳西州的山坡上存在另一个奇怪的邪教 Faces of Death (1978)
Cult murder.[CN] 邪教谋杀 在美国泛滥已经有一段时间 Cult murder. Dracula A.D. 1972 (1972)
Health officials worldwide are concerned that the message from Vega might trigger a rash of mass suicides not unlike recent cult deaths near San Diego...[CN] 各国卫生官员担心织女星消息... ...可能促发集体自杀... ...与近期圣地亚哥邪教死亡事件未必不同 Contact (1997)
The cults we're plagued with in this country are far less violent.[CN] 在我国流行的邪教远远没这么暴力 The cults we're plagued with in this country are far less violent. Dracula A.D. 1972 (1972)
You know, I thought at first that bunch over there... their mothers may have been frightened by a bunch of gorillas... but now I think they're a cult.[CN] 一开始我觉得那帮家伙 他们的老妈们一定被这群猩猩吓到过 但现在我觉得他们是个邪教 Easy Rider (1969)
The zealot, kaecilius.[JA] 邪教徒の、カエシリウスに Doctor Strange (2016)
Is there some cult that goes about slaughtering its victims in this way?[CN] 有没有邪教这样杀戮受害者? Is there some cult that goes about slaughtering its victims in this way? Dracula A.D. 1972 (1972)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
邪教[じゃきょう, jakyou] Ketzerei, Haeresie [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top