ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

遺産相続

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -遺産相続-, *遺産相続*
Japanese-English: EDICT Dictionary
遺産相続[いさんそうぞく, isansouzoku] (n) inheritance; succession to property [Add to Longdo]
遺産相続[いさんそうぞくにん, isansouzokunin] (n) heir; heiress; inheritor [Add to Longdo]
遺産相続[いさんそうぞくぜい, isansouzokuzei] (n) inheritance tax [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And there are inheritance laws![JA] - 遺産相続法もですね 8 Women (2002)
-I think that's a good thing. Servants' hall gossip says[JA] 召使の噂じゃ 彼女の遺産相続は ―― Gosford Park (2001)
Apparently, Bobby's been named a beneficiary in Bunny Lacroix's will.[JA] ボビーはバニー・ラクロワの 遺産相続人らしい Ask Jeeves (2014)
Your half of the estate.[JA] これは遺産相続の半分 Oculus (2013)
She might be evidence of an affair, or she might be an obstacle to someone getting a big, fat legacy.[JA] 事件の証拠か どこかの遺産相続人の 障害なのかも知れません どこかの遺産相続人の 障害なのかも知れません Baby Blue (2012)
Your wife, who's sleeping upstairs, she'll be the beneficiary of what's gotta be a very generous insurance policy, am I right?[JA] 君の妻は、上で寝ているが、遺産相続人だろ? 君が入っている巨額掛け金の保険の? The Accountant (2016)
Ava's the sole heir to her family's import/export business Esperazar Brazil.[JA] アバは一族の持つ貿易会社の 唯一の遺産相続 Cry Luison (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top