ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

遗弃

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -遗弃-, *遗弃*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
遗弃[yí qì, ㄧˊ ㄑㄧˋ, / ] to leave; to abandon, #15,241 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I will not leave a woman in all this.[CN] 我不会把一个女人遗弃给险象丛生的环境 The Horseman on the Roof (1995)
These marvelous cities were abandoned In the ninth and tenth centuries[CN] 这些令人难以置信的城市 在第九世纪及第十世纪被遗弃 Mystery of the Maya (1995)
Some of them were shit on and pissed on by the Pentagon.[CN] 有些甚至是被五角大楼的人所遗弃 The Rock (1996)
They can give her a divorce on desertion alone.[CN] 你疯了吗 她是被遗弃所以会获准离婚 Total Eclipse (1995)
- I'm not retiring, Bill. I'm getting dumped.[CN] 我不是退休,比尔 是被遗弃 Mr. Holland's Opus (1995)
- The village is abandoned.[CN] 村子被遗弃 Karan Arjun (1995)
That we have ignored, abandoned or marginalized... a great soldier like Frank Hummel... and that American boys have paid for that neglect in blood... is equally real and equally tragic.[CN] 我们忽视并遗弃... 象汉默这样伟大的英雄 还有那些被忽视... The Rock (1996)
If it's desertion and sodomy, they can throw us both in jail.[CN] 而如果是遗弃外加鸡奸的话 Total Eclipse (1995)
Oh, I'm a lost toy![CN] 啊,我被遗弃了 我是个没人要的玩具 Toy Story (1995)
Many of the cities were abandoned in the late ninth and early tenth centuries[CN] 许多城市在第九世纪末 及第十世纪初被遗弃 Mystery of the Maya (1995)
God looked down on me and said, "Cyrus,[CN] 上帝把我遗弃了 他说,Cyrus, Smoke (1995)
I'm lost. Andy is gone. They're gonna move from their house in two days, and it's all your fault![CN] 现在是惊慌的好时机 我被遗弃了,安弟走了 Toy Story (1995)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top