ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

逆境

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -逆境-, *逆境*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
逆境[nì jìng, ㄋㄧˋ ㄐㄧㄥˋ, ] adversity, #17,977 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
逆境[ぎゃっきょう, gyakkyou] (n) adversity; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Adversity is the best school.逆境で人は成長する。
Despite adversity, the architect achieved worldwide fame.逆境にもかかわらず、その建築家は世界的名声を獲得した。
Despite adversity, the ingenious man achieved worldwide fame.逆境にもかかわらず、その発明の才に富む男は世界的名声を手に入れた。
She carries on smiling in the face of adversity.逆境に直面しても彼女はにこにこしている。
They must have struggled against adversity from their early days.彼らは幼い時から逆境と闘ってきたにちがいない。
She bore her misfortunes with a brave spirit.彼女は逞しく逆境に耐えた。
Face adversity with courage.勇気を持って逆境に立ち向かう。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He greets the day with a smile and confounds adversity with a kind word.[CN] 以温柔的话语 来应付不幸的逆境 Episode #1.4 (1990)
I must put an end to this situation.[CN] 我擺脫了這種逆境 Madame Bovary (1969)
"Adversity is the state in which man[JA] "逆境とはその人と" Battleship (2012)
I'm a survivor.[JA] 俺は逆境に強い The Stewmaker (No. 161) (2013)
A survivor.[JA] 逆境に強い Witness (2011)
The flower that blooms in adversity is the most rare and beautiful of all.[CN] 逆境中盛开的花朵 才是最美丽的花朵 Mulan (1998)
In unity only can a small nation face adversity and danger.[CN] 只有团结,才能使一个小国面对逆境和危险。 The Organ (1965)
It's like if I'm not working, I'm just so tired all the time.[JA] 仕事も家庭も逆境 Curse of Chucky (2013)
In the best and worst.[CN] 无论顺境逆境 Sangre de vírgenes (1967)
You've shown perseverance in the face of adversity.[JA] 逆境に直面したがよく我慢した。 。 Another Earth (2011)
It's very clear that when faced with great adversity, the human spirit will always prevail.[JA] 人に勇気がある限り どんな逆境にも決して負けない と 持っていろ Super Megaforce (2014)
He brought me back from the brink.[JA] 彼は、私を逆境から救った Mr. Holmes (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top