ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

迟迟

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -迟迟-, *迟迟*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
迟迟[chí chí, ㄔˊ ㄔˊ, / ] late (with a task etc); slow, #9,150 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's why they keep postponing the opening.[CN] 这也是为什么他们迟迟不开放的原因 Antitrust (2001)
But the storm did not pass.[CN] 但是这场大雪迟迟不停 Ravenous (1999)
Well, what's holding us up?[CN] 去 那为啥迟迟不动身? True Crime (1999)
It was cold and the ship didn't come[CN] 天气非常冷而船又迟迟不来 Waikiki Brothers (2001)
Why should she wait to get back into her home that was wrongfully taken?[CN] 为什么她迟迟不能回到 被错误没收的属于她的房子... House of Sand and Fog (2003)
His Majesty has 14 daughters, but why is Her Highness the only one still unattached?[CN] 圣上共有十四位公主 十三位都已婚配 为何只有靖公主一人迟迟未嫁 Painted Skin: The Resurrection (2012)
But as for your fingerprints on the murder weapon... why you gave the police false information after... delaying in calling the police, gee...[CN] 但是为什么凶器上留有你的指纹 为什么你在迟迟不报警后 又给了警察错误的信息 Hired Guns (2004)
Although I had agreed to help her attack from behind is dishonorable so I couldn't draw my sword[CN] 臣虽答应飞雪出剑相助 但总以为有失正大光明 故迟迟不能出手 Hero (2002)
However, with no progress being made, and fearing the worst, We are going public now.[CN] 然而到现在迟迟未能破案 Bayside Shakedown (1998)
Mr.Fiske,why isn't this case settled?[CN] 费斯克先生 为什么这个案子 迟迟结不了案 We Are Not Animals (2007)
But if he didn't really love Elsa, why didn't he have her arrested before?[CN] 但如果他不是真的爱艾尔莎 But if he didn't really love Elsa, 为什么迟迟不让她被捉起来呢? why didn't he have her arrested before? Tea with Mussolini (1999)
Well, I was trying to decide what panties I should wear.[CN] 喔, 我只是迟迟无法决定 要穿哪条内裤来. Van Wilder (2002)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top