ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

迟疑

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -迟疑-, *迟疑*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
迟疑[chí yí, ㄔˊ ㄧˊ, / ] to hesitate, #14,294 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If there's any good I can do for anyone... let me do it now and not put it off... for I shall not pass this way again.[CN] 如果一路上我能为别人 做什么的话... 就让我现在做吧,不要迟疑. 因为我不会再经过这条路一次 The Bells of St. Mary's (1945)
#Then why delay #[CN] 那还迟疑什么 One Hour with You (1932)
"Your hesitancy has cost you dearly.[CN] 你因迟疑导致重大损失 Big (1988)
But when I put it to him that he would really have to make a choice... I must say, he didn't hesitate.[CN] 但当我叫他做抉择时 他毫不迟疑 Dangerous Liaisons (1988)
And all of a sudden, I feel this knot building up in my stomach.[CN] 那一刻,我有点 迟疑 Episode #2.5 (1990)
Never hesitate...[CN] 没有犹豫没有迟疑 Lovefilm (1970)
No, of course not. But her indecisiveness is unbearable.[CN] 当然没有,可是 她的迟疑不决真让人受不了 A Nest of Gentry (1969)
"That's why I am so changeable and so unsettled."[CN] "那就是我如此易变 而又迟疑的原因" Sheer Madness (1983)
A sentence I would have had no difficulty in passing in this case.[CN] 在这种情况下,我会毫不迟疑地 处你死刑 In the Name of the Father (1993)
They will fire on us![CN] 他们会向我们开火 他们不会迟疑的! Rain over Santiago (1975)
The civil defense authorities request that if you have a shelter already prepared, go there at once.[CN] 民防部要求民众 立即去防空洞躲避 不要迟疑 The Shelter (1961)
Why did he hesitate?[CN] 他为什么会迟疑 The Fall of the Roman Empire (1964)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top