ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

迟早

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -迟早-, *迟早*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
迟早[chí zǎo, ㄔˊ ㄗㄠˇ, / ] sooner or later, #10,040 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I think I'd sooner sleep on the train.[CN] -我猜我迟早要在火车上睡 The Lady Vanishes (1938)
Keeping this up's no good. He'll find out sometime.[CN] 这样下去不是办法 他迟早会发现的 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Of course, sooner or later, we've gotta swab him down.[CN] 当然迟早是要洗的 3 Godfathers (1948)
Dammit, I can't get hit on the head.[CN] 我早就料到迟早会这样 Episode #1.7 (2004)
- Hilda, sooner or later...[CN] - 希尔达,迟早... Strangers in the Night (1944)
- He will, I know he will.[CN] - 他会死的 迟早会 我有直觉 Detour (1945)
There's no doubt about his department.[CN] 这是迟早的事 The 39 Steps (1935)
- Sooner or later. What?[CN] - 迟早什么? Strangers in the Night (1944)
Sooner or later we'll have to go.[CN] 迟早我们会走的 The Great Dictator (1940)
I knew this day would come. I knew you would pay the price.[CN] 我早就料到你迟早会踢到铁板 Episode #1.7 (2004)
- Someday someone's gonna knock you flat.[CN] - 迟早会有人把你打扁的 'G' Men (1935)
She'll get over it.[CN] 她迟早会喜欢我的 Gilda (1946)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top