ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

迟到

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -迟到-, *迟到*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
迟到[chí dào, ㄔˊ ㄉㄠˋ, / ] to arrive late, #6,135 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I won't be late.[CN] - 我不会再迟到 Taxi (2004)
Hi. Sorry I'm late.[CN] 喂抱歉我迟到 Bridget Jones: The Edge of Reason (2004)
Parker, you're late, man. Always late.[CN] 帕克,你迟到了,你老是迟到 Spider-Man 2 (2004)
Get out those shell phones and call in to the boss, 'cause you'll be late.[CN] 大家快拿手机打给老板,因为你一定会迟到 Shark Tale (2004)
We're gonna be late again.[CN] 我们又要迟到 The Butterfly Effect (2004)
"26 minutes late.[CN] 迟到了二十六分钟 Waiting Alone (2004)
Ha ha! Sorry we're late. We got separated from the herd.[CN] 抱歉我们迟到了 我们跟牛群走散了 Home on the Range (2004)
Why's this fool always late?[CN] 这孙子怎么老迟到 Waiting Alone (2004)
I'm late for work and...[CN] 我上班已经迟到 The Butterfly Effect (2004)
Let's go baby! We're late.[CN] 宝 走吧 快迟到 Waiting Alone (2004)
Morning, Bridget. Late again.[CN] 早晨,布莉琪 又迟到 Bridget Jones: The Edge of Reason (2004)
That's what you are.[CN] -你迟到 Hellboy (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top