ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

连贯

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -连贯-, *连贯*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
连贯[lián guàn, ㄌㄧㄢˊ ㄍㄨㄢˋ, / ] strung together as a series, #27,165 [Add to Longdo]
局部连贯[jú bù lián guàn xìng, ㄐㄩˊ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄢˊ ㄍㄨㄢˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] local coherence [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Yeah.[CN] 荒谬得前后不连贯 The Purple Rose of Cairo (1985)
wewereaveryunitedfamily.[CN] 我们有一个非常连贯的家庭。 Flowers in the Attic (1987)
That's great. - Incoherence. That's exactly what I'm going for, is incoherence.[CN] 那正是我要的,是不连贯 Hollywood Ending (2002)
What about synthetic unity?[CN] 那综合性的连贯呢? Superman III (1983)
Amongst the incoherences of love, addressed by Molière love of the inappropriate is a frequent occurrence.[CN] 在莫里哀关于爱的不连贯论述中... ...不适当的爱... ...频频发生 L'étudiante (1988)
- I'll just block out the continuity for you.[CN] -因为我没读多少书 -我只是给你拟个大纲以保证连贯 A Face in the Crowd (1957)
I was the only one who spoke with some coherence.[CN] 我是唯一一个说话具有某种 连贯性的人。 Memories of Underdevelopment (1968)
Continuity.[CN] ? - 连贯 Terror Firmer (1999)
"An incoherent, stupid waste of celluloid."[CN] "一部不连贯,愚蠢,浪费胶片的电影。" Hollywood Ending (2002)
Oh, Robert.[CN] 前前后后连贯起来... ... You Bet (1999)
The steps. There is a strong sense of, um, incoherence.[CN] 有一种很强的不连贯的感觉。 Hollywood Ending (2002)
- Incoherence?[CN] 对。 -不连贯 Hollywood Ending (2002)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top