Search result for

ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠใใใ ൠൠൠൠ

(0 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠใใใ ൠൠൠൠ-, *ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠใใใ ൠൠൠൠ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา このボトルを飲み干す でベッドに... 一人でね มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠใใใ ൠൠൠൠ กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

このボトル飲み干す(のみほす) ベッド... (いち)(にん)

 


  

 
この
 • (此の) (adj-pn) (uk) (See 何の・どの,此れ・1,其の・1,彼の) this (something or someone close to the speaker (including the speaker), or ideas expressed by the speaker); (P) [EDICT]
 • (斯の) (adj-pn) (uk) (See 何の・どの,此れ・1,其の・1,彼の) this (something or someone close to the speaker (including the speaker), or ideas expressed by the speaker); (P) [EDICT]
 • () (prt) (arch) (See を) marks object of action, etc. (also adds emphasis) [EDICT]
飲み干す
 • (のみほす) (v5s,vt) to drink up; to drain (cup) [EDICT]
 • () (aux) (abbr) (arch) (See である) to be [EDICT]
 • () (n) (sl) detective [EDICT]
 • () (aux) (pol) (See だ・1) polite copula in Japanese; (P) [EDICT]
 • () (conj,int) (See それでは) then; well; so; well then; (P) [EDICT]
 • () (conj) (1) but; however; though; nevertheless; still; yet; even so; (prt) (2) even; (3) however; no matter how; even if; even though; (4) ... or something; (5) (as 〜でも〜でも) either ... or ...; neither ... nor ...; (pref) (6) (before an occupation, etc.) pseudo-; quack; in-name-only; (7) (before an occupation, etc.) (See でもしか) for lack of anything better to do; (P) [EDICT]
 • (出) (n,n-suf) (1) coming out; going out; outflow; efflux; rising (of the sun or moon); (2) attending (work); appearing (on stage); one\'s turn to go on; (3) start; beginning; (4) origins; background; person (or item) originating from ...; graduate of ...; native of ...; member of ... (lineage); (5) architectural member that projects outward; (6) highest point of the stern of a ship; (7) (uk) (usu. after the -masu stem of a verb as 〜出がある or 〜出がない, etc.) amount (comprising something); amount of time or effort required to do something; (P) [EDICT]
 • (二) สอง [LongdoJP]
 • () (prt) indicates location of action (formal literary form of "de"); at; in; (P) [EDICT]
 • () (prt) (See に,は) for (in regard to); in order to [EDICT]
 • () (exp) also; too; not ... either; as well; even [EDICT]
 • () (exp) (1) (also にゃあ) (See ねば) if not ... (negative conditional); (2) (See には) for (in regard to); in order to [EDICT]
 • (荷) (n) (1) load; baggage; cargo; freight; goods; (2) burden; responsibility; (P) [EDICT]
 • (似) (suf) takes after (his mother) [EDICT]
 • (丹) (n) red earth (i.e. containing cinnabar or minium); vermilion; (P) [EDICT]
 • (土) (n) (arch) soil (esp. reddish soil) [EDICT]
 • (尼) (n,n-suf) (abbr) (See 比丘尼) bhikkhuni (fully ordained Buddhist nun) [EDICT]
 • (弐) (num) two (used in legal documents) [EDICT]
 • (いち(P);ひと) (num,pref) (1) (ひと when a prefix) one; (suf) (2) (いち only) best in; the most (...) in (where an adjective follows); (P) [EDICT]
 • (yī, ) one; 1; single; a (article); as soon as; entire; whole; all; throughout [CE-DICT-Simplified]
 • (yī, ) one; 1; single; a (article); as soon as; entire; whole; all; throughout [CE-DICT-Traditional]
 • (じん) (suf) (1) -ian (e.g. Italian, etc.) (attaches to name of country to denote nationality); -er (e.g. performer, etc.) (attaches to name of occupation); (2) (usu. in compound words) man; person; people; (P) [EDICT]
 • (と) (suf) person [EDICT]
 • (にん(P);たり;り) (ctr) (1) counter for people; (n) (2) (にん only) (usu. in compound words) person; (P) [EDICT]
 • (ひと) (n) (1) man; person; (2) human being; mankind; people; (3) character; personality; (4) man of talent; true man; (5) other people; (6) adult; (P) [EDICT]
 • (rén, ㄖㄣˊ) man; person; people [CE-DICT-Simplified]
 • (rén, ㄖㄣˊ) man; person; people [CE-DICT-Traditional]
 • () (prt) (1) (as …たり…たり, after the ren\'youkei forms of multiple verbs) -ing and -ing (e.g. "coming and going"); (2) (used adverbially) doing such things as...; (3) (as …たり…たり at sentence-end, after the ren\'youkei forms of a repeated verb) expresses a command; (aux-v) (4) (たり only) (arch) (from とあり) (See たる) (after a noun) to be; (5) (たり only) (arch) (from 〜てあり, after the ren\'youkei form of a verb) indicates completion or continuation of an action; (P) [EDICT]
 • () (prt) (1) (fam) marks wh-question (what, where, who); (2) (chn) strengthens one\'s judgment or conclusion; (P) [EDICT]
 • () (exp) if it\'s the case; (P) [EDICT]
 • () (prt) even [EDICT]
 • () (suf,prt) and; or; and the like; and so forth; and what not; (P) [EDICT]
 • () (exp) (1) (See でしょう) seems; I think; I guess; I wonder; I hope; (2) don\'t you agree?; I thought you\'d say that!; (P) [EDICT]
 • () (n) (col) (abbr) (See 友達) friend [EDICT]
 • () (n) undercut (of a machined edge) [EDICT]
 • (駄) (pref) (1) (See 駄文・1) poor; low-grade; trivial; insignificant; worthless; (n-suf,ctr) (2) (See 一駄) load; pack; horse load; (n) (3) packhorse [EDICT]
 • (兌) (n) dui (one of the trigrams of the I Ching [EDICT]
 • () (prt) (1) (usu. ね) (sentence end) indicates emphasis, agreement, request for confirmation, etc.; is it so; (int) (2) (usu. ねえ) hey; come on; (P) [EDICT]
 • () (prt) (1) (usu. ね) (sentence end) indicates emphasis, agreement, request for confirmation, etc.; is it so; (int) (2) (usu. ねえ) hey; come on; (P) [EDICT]
 • () (exp) (See ねばならない) if not ... (negative conditional) [EDICT]
 • (根) (n) (1) root (of a plant); (2) root (of a tooth, hair, etc.); center (of a pimple, etc.); (3) root root (of all evil, etc.); source; origin; cause; basis; (4) one\'s true nature; (5) (fishing) reef; (P) [EDICT]
 • (子) (n) first sign of Chinese zodiac (The Rat, 11pm-1am, north, November) [EDICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top