ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

过得

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -过得-, *过得*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
过得[guò dé, ㄍㄨㄛˋ ㄉㄜˊ, / ] How are you getting by?; How's life?; contraction of 過得去|过得去, can get by; tolerably well; not too bad [Add to Longdo]
过得[guò dé qù, ㄍㄨㄛˋ ㄉㄜˊ ㄑㄩˋ, / ] lit. can pass through (an opening); fig. can get by (in life); tolerably well; not too bad; How are you getting by?; How's life? [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Why should they be better than us?"[CN] 因为我希望他们死 他们为什么要比我们过得更好?" The Phantom Carriage (1921)
Time passes so quickly. Kosaku, will be in 4th grade at high school.[CN] 时间过得真快,幸作升中学四年级了 A Mother Should Be Loved (1934)
Did you, uh, have a good time last night?[CN] 昨晚.你们过得很开心吧? One Hour with You (1932)
I just wanted to check on how you're getting on.[CN] 我只是想知道你过得怎么样 'G' Men (1935)
"l couldn't endure the life he led." "I deserted him, took my children and crept away in secret."[CN] "我不能忍受他过得那种生活 我抛弃了他,带走了我的孩子 我是秘密地把他们从他的身边偷走的" The Phantom Carriage (1921)
You still have your whole life ahead.[CN] 你还是过得比大多数人好 Ecstasy (1933)
- Good night. - Good night, Andre.[CN] 一晚安 一晚安,安德烈.我们过得很愉快. One Hour with You (1932)
I must fly.[CN] 时间过得真快 Cavalcade (1933)
For the first two years[CN] 头两年倒也过得 Taki no shiraito (1933)
We'll never let up, will we? Never a dull moment.[CN] 我们一定会过得很开心的 永远不会无聊 It Happened One Night (1934)
- How do you do? - Why, I'm getting on, sir, in my modest way.[CN] 一你还好吗 一勉强过得去吧 Design for Living (1933)
Yeah,I'm really ok.[CN] 是啊我真的过得很好 二姐你怎么现在才打来 Episode #1.8 (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top