ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

车钥匙

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -车钥匙-, *车钥匙*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Did you bring the car keys?[CN] 泰德! 把车钥匙拿来 The Godfather: Part II (1974)
I have something to return to Mr. Karswell. Give me the key.[CN] 我有东西要还给卡斯维尔 给我车钥匙 Curse of the Demon (1957)
- And the ignition key.[CN] - 还有车钥匙 Violent Saturday (1955)
You forgot to lock your door I came to get my car key[CN] 你们的门没有关好 {\cH00FFFF}{\3cH000000}You forgot to lock your door 我是来拿车钥匙的 {\cH00FFFF}{\3cH000000}l came to get my car key Kidnap (1974)
- Joe, here are my car keys.[CN] -乔 这是我的车钥匙 -警察 警察 快 -Joe, here are my car keys. Roman Holiday (1953)
Car keys.[CN] 车钥匙 Cold Prey III (2010)
Cesira, give me the car keys ![CN] 赛斯拉,把车钥匙给我! Europe '51 (1952)
I'm a prisoner, Dennis. The old hag even took my car keys.[CN] 我是个囚徒 丹尼斯 老妖婆甚至拿走了我的车钥匙 Pretty Poison (1968)
The keys.[CN] 车钥匙 State of Siege (1972)
Sybil, the keys my car quickly.[CN] Sybil 给我车钥匙 快快快 The Reckless Moment (1949)
- The keys.[CN] -车钥匙 The Man with the Golden Gun (1974)
I'll take away your car keys. Then you can stay at home.[CN] 我要把你的车钥匙拿走 这样你就能乖乖在家了 It Happened in Broad Daylight (1958)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top