ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

軌跡

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -軌跡-, *軌跡*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
轨迹[guǐ jì, ㄍㄨㄟˇ ㄐㄧˋ, / ] locus; orbit; trajectory; track, #10,278 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
軌跡[きせき, kiseki] (n) (1) tire track; (2) traces of a person or thing; path one has taken; (3) {math} locus; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I get to change lives.[CN] 我可以改變他們的生命軌跡 That's Me Trying (2010)
That's unlikely, sir, given where he was found and the trajectory off the cliffs.[JA] 死体の場所と崖からの軌跡をから見て それは無い Episode #1.1 (2013)
The velocity and trajectory of the injury mirror the style of kick Kidman was known for.[JA] 傷の速さと軌跡から キッドマンの蹴りのようね The Fury in the Jury (2013)
We are tracking something splintering off of the main group.[JA] 現在集団から 分離する軌跡を確認 Battleship (2012)
The trajectory of the Quantonium meteor has been traced to sector 72-4, the planet locally known as Earth.[JA] クアントニアム流星の軌跡を... セクター72の4まで 追跡しました "地球"と呼ばれている惑星です Monsters vs. Aliens (2009)
-Huh! -Oliver queen is mine.[CN] 導彈一號鎖定至飛機的熱量軌跡 Arrow (2012)
About the trajectory of the city.[JA] 街の軌跡について Tremors (2014)
We need to nail down Sanders' timeline.[CN] 得弄清Sanders的行事軌跡 Under a Cloud (2013)
A novel should somehow reveal the true source of our actions.[CN] 小說應該展現我們行為的軌跡 Becoming Jane (2007)
We've got your back.[JA] "軌跡を表示" Europa Report (2013)
Yeah, he could be anywhere.[JA] 彼の軌跡を 追わなければ 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2014)
Hundreds officers are tracking us it's just a matter of time until they get us![JA] 多くの軌跡が 残ってる 俺達が捕まるのは 時間の問題だ! Who Am I (2014)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
軌跡[きせき, kiseki] Wagenspur, geometrischer_Ort [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top