ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

路易斯安那飲料酒

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -路易斯安那飲料酒-, *路易斯安那飲料酒*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Louisiana Flip, please.[CN] 路易斯安那飲料酒. Grand Hotel (1932)
- Where's the Louisiana Flip?[CN] - 路易斯安那飲料酒哪去了? Grand Hotel (1932)
- Louisiana Flip, sir?[CN] - 路易斯安那飲料酒(一種雞尾酒), 好嗎 ? Grand Hotel (1932)
A Louisiana Flip.[CN] 一杯路易斯安那飲料酒. Grand Hotel (1932)
- Louisiana Flip?[CN] - 路易斯安那飲料酒? Grand Hotel (1932)
A Louisiana Flip.[CN] 路易斯安那飲料酒. Grand Hotel (1932)
- A Louisiana Flip.[CN] - 一杯路易斯安那飲料酒. Grand Hotel (1932)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top