ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

贯穿

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -贯穿-, *贯穿*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
贯穿[guàn chuān, ㄍㄨㄢˋ ㄔㄨㄢ, 穿 / 穿] to run through; a connecting thread from beginning to end; to link, #8,856 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Went through shoulder and mandible into the head[CN] 打穿肩膊后,贯穿下颚射进头 Double Tap (2000)
In both rooms, everyone was shot twice[CN] 是子弹贯穿,每人中两枪,两边房都是 Double Tap (2000)
Massive gamma ray penetration.[CN] 大规模伽马射线贯穿 Red Planet (2000)
And... first of all the Monopoly board sprang railways going across it... tried to add complications.[CN] 首先 在《大富翁》棋盘上建起贯穿的铁路 以增加复杂性 A Brief History of Time (1991)
I shall ride through Kansas to get there, boys... and meet any Yankee army put in my way... because I will fight them myself if I have to.[CN] 我要贯穿肯萨斯去杀 北佬挡我者死... 我会亲自对付他们 Ride with the Devil (1999)
A couple of thousand pounds of pig iron crashing around the deck in a storm.[CN] 千镑生铁贯穿甲板, White Squall (1996)
And the stake through the heart?[CN] 还有贯穿心脏的事呢? Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles (1994)
Here's where we break off from the San Francisco line, here at Salt Lake City, and then it is down through Arizona and then New Mexico and all the way through Mexico City, and then out at the gulf at Vera Cruz.[CN] 从太平洋铁路旧金山段东边的盐湖城出发 向南延伸穿过亚利桑那州到达新墨西哥州 全线贯穿墨西哥城 Episode #1.1 (2001)
I felt my love for that baby surge through every pore of my worthless body.[CN] 我感觉到对小女儿的爱 贯穿自己无用之躯的每一个毛孔 Night on Earth (1991)
The E.K.G. shows a normal Q.R.S. with deep-wave inversions throughout both limb and precordial leads.[CN] 心电图显示正常的QRS波群有一些大幅度的倒波 贯穿在心前区和侧段 Paternity (2004)
- The river runs right through it.[CN] -河流贯穿此区 Kiss the Girls (1997)
And then, you picked a quarrel with everyone so you could cheat your movements.[CN] 贯穿心脏而当场死亡 为了清洗幼儿园的水槽 Detective Conan (1996)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top