ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

负责人

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -负责人-, *负责人*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
负责人[fù zé rén, ㄈㄨˋ ㄗㄜˊ ㄖㄣˊ, / ] person in charge (of something), #1,022 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- You're the man in charge of it.[CN] - 你是负责人 Sorry, Wrong Number (1948)
As head of this school board, it's my opinion she should be retired.[CN] 作为校董会负责人 我意见是她应该退休 Peyton Place (1957)
Lieutenant Thomas will be in charge of this precinct and no-one else.[CN] ―是的 托马斯警长将作为该区域... 唯一负责人 Where the Sidewalk Ends (1950)
- Mister Manzetti, responsible of the consultation. - How do you do.[CN] ―曼泽提先生,商会负责人 ―你好 Europe '51 (1952)
Who's in charge here?[CN] 谁是这里的负责人? On the Waterfront (1954)
Take me to the guy in charge of the launching.[CN] 带我去见下水礼的负责人 Saboteur (1942)
Are you in charge of the school here?[CN] 你是这个学校的负责人吗? The Bells of St. Mary's (1945)
As I'm in charge of "Operation Harvest" among the NSDAP's youth movement in Hamburg and Schleswig-Holstein,[CN] 我作为纳粹青年组织"收割行动" 在汉堡和石荷州的负责人 The Devil Strikes at Night (1957)
- Who's in charge here?[CN] -谁是这里的负责人 To Be or Not to Be (1942)
Mom, I'm chairman of the Eats Committee.[CN] 碗碟? 妈,我可是今晚餐点的负责人 It's a Wonderful Life (1946)
Okay.[CN] 带我去见负责人 Saboteur (1942)
We're going to take you inside and introduce you... to the former chief coordinator of the law enforcement agencies... of the Treasury Department,[CN] 我们将带你走进去并向你介绍... 财务部执法机关的... 前任总调度负责人 T-Men (1947)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top