ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

负心

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -负心-, *负心*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
负心[fù xīn, ㄈㄨˋ ㄒㄧㄣ, / ] ungrateful; heartless; to fail to be loyal to one's love, #40,831 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't want you to marry such a heartless man.[CN] 我不想你嫁给这种负心 The Brothers and Sisters of the Toda Family (1941)
~was ever so~[CN] 不负心 Much Ado About Nothing (1993)
You heartless bastard[CN] 你这负心 92 Legendary La Rose Noire (1992)
Down with the tyrant, down with Bluebeard![CN] 打倒这个负心的男人! 8½ (1963)
And unfortunately that man betrayed her[CN] 谁知道那个人却是个负心 Yan gui fa kuang (1984)
Both of her hands were cuffed, and then he took out a knife and killed her, right?[CN] 她两只手都被锁上 然后,那个负心郎 就拿出一把刀来 Yan gui fa kuang (1984)
- No, you did the right thing. - Thank you.[CN] 他才是那离我而去的负心 Scenes from a Marriage (1973)
Sweet Montague, be true. Stay but a little, I will come again."[CN] 亲爱的蒙太古,愿你不要负心, 再等一会儿,我就会来的 Sieben Sommersprossen (1978)
♪ But he was doing her wrong[CN] 可是个负心的人 Death on the Nile (1978)
So one evening, that man... he took out some handcuffs[CN] 那个负心郎 在一个没有月亮的晚上 拿了一根锁链出来 Yan gui fa kuang (1984)
Or shall I tell the grand duchess that you're a notorious heartbreaker... and have broken every woman's heart in this court, including mine?[CN] 或者要我告诉女公爵 你是一个多么臭名照着的负心汉? 说你伤了宫廷里每个 女人的心 包括我的? The Scarlet Empress (1934)
That's all you have to say for yourself. Heartless girl.[CN] 这就是你要知道的了, 你这个负心女孩 ...And God Created Woman (1956)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top