ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

负债

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -负债-, *负债*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
负债[fù zhài, ㄈㄨˋ ㄓㄞˋ, / ] indebted, #8,073 [Add to Longdo]
流动负债[liú dòng fù zhài, ㄌㄧㄡˊ ㄉㄨㄥˋ ㄈㄨˋ ㄓㄞˋ, / ] current liability [Add to Longdo]
负债纍纍[fù zhài lěi lěi, ㄈㄨˋ ㄓㄞˋ ㄌㄟˇ ㄌㄟˇ, / ] heavily in debt [Add to Longdo]
资产负债[zī chǎn fù zhài biǎo, ㄗ ㄔㄢˇ ㄈㄨˋ ㄓㄞˋ ㄅㄧㄠˇ, / ] balance sheet [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Is not proposed to share the responsibility and expense .[CN] 没有人愿意分享 负债及开支。 Born to Race: Fast Track (2014)
Linus is up to his eyeballs in debt.[CN] Linus负债累累 Carrier (2014)
I'm just saying people should trust themselves more than a system that happily churns out unemployed debtors and provides dubious value.[CN] 我只是在说 人们应该相信自己 I'm just saying people should trust themselves 而不应寄希望于某个 more than a system 只专注于量产负债累累的失业者 that happily churns out unemployed debtors Minimum Viable Product (2014)
We're below zero.[CN] 我们负债了 We're below zero. And the Zero Tolerance (2015)
My mind doesn't function the way your's works.[CN] 资产负债表 收支报表 Balance sheets, profit and loss statements. The Accountant (2016)
What took me so long? ![CN] - 有可能,我们知道他负债,但。 Erupting in Murder (2017)
We let actuaries and balance sheets determine our worth.[CN] 我们用实物资产负债表来评判我们的价值 Waning Minute (2014)
Or am I part of the balance sheet as nature intended.[CN] 还是我的资产负债表的一部分, 作为自然之意。 Sinbad: The Fifth Voyage (2014)
So these off-balance-sheet entities were able to go to the banks, borrow copious amounts of money so that they built themselves up into enormous borrowing entities.[CN] 开始作为补充出现在市场上 这些资产负债表外的实体 有能力从银行贷到大量的资金 How China Fooled the World: With Robert Peston (2014)
only liabilities.[CN] 只有负债 What Ever Happened to Aunt Alice? (1969)
I gave you work to pay off the debt, and you moonlight?[CN] 我给你工作去还负债,你这个月光族 The Five (2013)
A big tycoon in Wall Street He said he was in hock[CN] 一个华尔街大亨他说他负债累累 A big tycoon in Wall Street He said he was in hock Viva Las Vegas (1964)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top