ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

貫徹

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -貫徹-, *貫徹*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
贯彻[guàn chè, ㄍㄨㄢˋ ㄔㄜˋ, / ] implement; put into practice; carry out, #2,098 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
貫徹[かんてつ, kantetsu] (n,vs) accomplishment; realization; realisation; penetration; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Why don't you carry out what you've set out to do?初志を貫徹したらどうですか。
Why don't you carry out what you've set out to do?初心を貫徹したらどうですか。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You'll follow your conviction and face Z again, right?[CN] 你還是會貫徹自己的信念 而向Z挑戰的吧 One Piece Film Z (2012)
That's the way it has to be.[CN] 非貫徹體制不可 In Time (2011)
The Navy can't execute the true justice.[CN] 海軍是無法貫徹真正的正義的 One Piece Film Z (2012)
Let's recover the Dyna Rocks and execute absolute justice![CN] 奪回動巖 貫徹絕對的正義! One Piece Film Z (2012)
The privilege of creating and issuing money is not only the supreme prerogative of government, but it is the government's greatest creative opportunity."[CN] 透過貫徹這個原則 納稅人可以省下大筆大筆的利息 造錢和發行錢的權力不只是政府至高無上的特權 Money as Debt (2006)
Are you prepared to sacrifice your friends in order to fulfill your objective and walk on top of their corpses to continue?[CN] 為了貫徹自己的信念 不惜犧牲自己的同伴性命 這種覺悟 你有嗎 One Piece Film Z (2012)
I know, but since you're not set in your ways, it'll be a nice change.[JA] 意思を貫徹しないんでしょ これも1つの挑戦よ The High in the Low (2014)
It is too early to implement all the clauses of the Seventeen Point Agreement.[CN] 現在貫徹執行十七條協議的 全部條款還太早 Kundun (1997)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
貫徹[かんてつ, kantetsu] durchfuehren, durchsetzen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top