ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

谢谢你的邀请

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -谢谢你的邀请-, *谢谢你的邀请*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We'll talk whatever you want to.[CN] 谢谢你的邀请 The Big One (1997)
"Dear Jeremy, thank you for your invitation.[CN] "亲爱的杰里米, 谢谢你的邀请 Better Than Chocolate (1999)
Thanks for inviting me.[CN] 谢谢你的邀请 My Sex Life... or How I Got Into an Argument (1996)
Thanks for asking.[CN] 谢谢你的邀请 Episode #1.8 (1990)
But thanks for askin', all right? Mmm-hmm.[CN] - 还是谢谢你的邀请 Scent of a Woman (1992)
Mademoiselle, je vous remercie pour l'invitation.[CN] 真了不起 太不可思议了 小姐,谢谢你的邀请 All About Eve (1950)
Thank you for the invitation.[CN] 谢谢你的邀请 The Man Who Knew Too Much (1956)
Thank you so much for inviting me today.[CN] 谢谢你的邀请 K-PAX (2001)
Reimi,thank youforinviting me over itwas allthanks to you thatlwas able to get apassport so soon[CN] 蕾谜,真要谢谢你的邀请信 都是你神通广大 我才可以这么快拿到护照 Gu cheng bielian (1998)
Thanks for indulging me. I'll see you soon.[CN] -谢谢你的邀请,待会见了 Kiss the Girls (1997)
Thank you for having me, Peter. Sure, that'd be fine.[CN] 彼得,谢谢你的邀请... The Contender (2000)
Thanks for the invitation, though.[CN] 谢谢你的邀请 Rushmore (1998)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top