ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

谋士

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -谋士-, *谋士*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
谋士[móu shì, ㄇㄡˊ ㄕˋ, / ] skilled manipulator; sb who can engineer and see through a project; adviser, #44,037 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
About Schemer...[CN] 关于谋士... T-Men (1947)
Schemer smokes strong cigars.[CN] 谋士抽很烈的雪茄 T-Men (1947)
The Schemer?[CN] 谋士? T-Men (1947)
Perhaps this might lead him to the Schemer or perhaps not.[CN] 这或许能让人找到谋士,或许不能 T-Men (1947)
He began the hunt for the elusive Schemer in Ferguson's Alley... in a part of Old Chinatown across from Los Angeles Station.[CN] 为了在茫茫人海中寻找谋士 他走遍了弗格森的小巷... 洛杉矶车站对面的唐人街 T-Men (1947)
Might have known, they belonged to "The Schemer. "[CN] 你们也许听过,这是"谋士"穿的 T-Men (1947)
So all I got to do is find a guy called "The Schemer," 50, fat... smokes strong cigars, chews Chinese Dragon Liver herbs and maybe has a scar on his shoulder.[CN] 所以我要做的就是找到一个叫"谋士"的人,50岁, 胖... 抽很烈的雪茄 嚼中国龙肝草药,在左肩的位置可能有一个疤 T-Men (1947)
And so with a hazy mental picture of a vague character called "The Schemer"...[CN] 脑海中带着一个被叫做"谋士"的人的模糊画面... T-Men (1947)
Do you ever notice how much the Schemer worries?[CN] 你有没有注意过谋士有多焦虑? T-Men (1947)
The Schemer is a man about 50... with a heavy head of gray hair.[CN] 谋士是一个约五十岁的男人... 一头浓密的灰白头发 T-Men (1947)
You don't seem like such a bad guy, Schemer.[CN] 你看上去不像是个坏人 谋士 T-Men (1947)
How'd you like the Schemer for a roommate?[CN] 你想跟谋士做室友吗? T-Men (1947)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top