ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

语言

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -语言-, *语言*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
语言[yǔ yán, ㄩˇ ㄧㄢˊ, / ] (spoken) language, #1,658 [Add to Longdo]
语言[yǔ yán xué, ㄩˇ ㄧㄢˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] linguistics, #21,946 [Add to Longdo]
语言学家[yǔ yán xué jiā, ㄩˇ ㄧㄢˊ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, / ] linguist, #50,386 [Add to Longdo]
自然语言[zì rán yǔ yán, ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄩˇ ㄧㄢˊ, / ] natural language, #58,755 [Add to Longdo]
汇编语言[huì biān yǔ yán, ㄏㄨㄟˋ ㄅㄧㄢ ㄩˇ ㄧㄢˊ, / ] assembly language, #92,705 [Add to Longdo]
高级语言[gāo jí yǔ yán, ㄍㄠ ㄐㄧˊ ㄩˇ ㄧㄢˊ, / ] high level language, #97,994 [Add to Longdo]
北京语言学院[Běi jīng yǔ yán xué yuàn, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄩˇ ㄧㄢˊ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] Beijing languages institute, #118,885 [Add to Longdo]
低级语言[dī jí yǔ yán, ㄉㄧ ㄐㄧˊ ㄩˇ ㄧㄢˊ, / ] low level (computer) language, #410,067 [Add to Longdo]
世界的语言[shì jiè de yǔ yán, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄉㄜ˙ ㄩˇ ㄧㄢˊ, / ] world language [Add to Longdo]
人造语言[rén zào yǔ yán, ㄖㄣˊ ㄗㄠˋ ㄩˇ ㄧㄢˊ, / ] artificial language; constructed language [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The universal language. Dear Maharaja.[CN] 终于有所进展,酒是国际语言 Foreign Correspondent (1940)
I thought they just rubbed noses.[CN] 他们自有语言 Foreign Correspondent (1940)
Wrong. I liked their language.[CN] 我喜欢这儿的语言 A Farewell to Arms (1932)
The request for divorce, because of unmendable differences caused by the defendant, is based on the following reasons, hyphen...[CN] 离婚请求, 由于被告的原因, 产生了无法用语言表达的个性差异, Ecstasy (1933)
Men and women can't get along.[CN] 没有共同语言 Port of Shadows (1938)
Many scientists have tried to deliver science, from the yoke of the church and reaction... and to speak the language of the people.[CN] 许多科学家都努力传播科学 摆脱宗教的反动束缚 试图用人民自己的语言表达 Baltic Deputy (1937)
What else do you know? - Well, only pig latin.[CN] 太出色了,你还通晓那些语言 Foreign Correspondent (1940)
The very first day of it, I realized that we didn't have anything in common at all.[CN] 我就意识到, 我的婚姻是一个错误 因为我们没有任何的共同语言,一点都没有 Ecstasy (1933)
The language of ancient Egypt. Not heard on this earth for 2000 years.[CN] 古埃及的语言 在这片土地上已经有2000年没人听到过了 The Mummy (1932)
Asking for divorce of their marriage because of unmendable differences.[CN] 作出了对他们离婚的请求 因为无法用语言表达的个性差异, Ecstasy (1933)
What language is that?[CN] 那是什么语言? The Mummy (1932)
Latvian.[CN] -国语言 Foreign Correspondent (1940)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top