ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

该郡雇用了一家私有的赢利性 [...] 耳的名字叫宾州儿童关怀中心

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -该郡雇用了一家私有的赢利性 [...] 耳的名字叫宾州儿童关怀中心-, *该郡雇用了一家私有的赢利性 [...] 耳的名字叫宾州儿童关怀中心*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The county hired a private profit-making corporation with a sweet-sounding name, PA Child Care.[CN] 该郡雇用了一家私有的赢利性公司 此公司有一个悦耳的名字叫宾州儿童关怀中心 Capitalism: A Love Story (2009)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(gāi) (jùn)雇用 (gù yòng) (le)一家 (yī jiā)私有 (sī yǒu) (de)赢利性 ()公司 (gōng sī) ()公司 (gōng sī) (yǒu)一个 (yī gè)悦耳 () (de)名字 (míng zi) (jiào)宾州 (Bīn zhōu)儿童 (ér tóng)关怀 (guān huái)中心 (zhōng xīn)

 


  

 
 • (gāi, ㄍㄞ) that; the above-mentioned; most likely; to deserve; should; ought to; owe [CE-DICT-Simplified]
 • (ぐん(P);こおり) (n) (1) (ぐん only) district; county; (2) (See 国郡里制) district (of 2-20 50-home neighbourhoods or townships, in the ritsuryo period); (P) [EDICT]
 • (jùn, ㄐㄩㄣˋ) canton; county; region [CE-DICT-Simplified]
 • (jùn, ㄐㄩㄣˋ) canton; county; region [CE-DICT-Traditional]
雇用
 • (こよう) การจ้างงาน [LongdoJP]
 • (こよう) (n,vs) employment (long term); hire; (P) [EDICT]
 • (gù yòng, ㄍㄨˋ ㄩㄥˋ) to employ; to hire; trad. also written 雇用 [CE-DICT-Simplified]
 • (りょう) (n) finish; completion; understanding; (P) [EDICT]
 • (le, ㄌㄜ˙) (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker) [CE-DICT-Simplified]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) to know; to understand [CE-DICT-Simplified]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) clear [CE-DICT-Simplified]
 • (liào, ㄌㄧㄠˋ) look afar from a high place [CE-DICT-Simplified]
 • (le, ㄌㄜ˙) (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker) [CE-DICT-Traditional]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) to know; to understand [CE-DICT-Traditional]
一家
 • (いっか(P);いっけ) (n) a house; a home; a family; a household; one's family; one's folks; a style; (P) [EDICT]
 • (yī jiā, ㄧ ㄐㄧㄚ) the whole family [CE-DICT-Simplified]
 • (yī jiā, ㄧ ㄐㄧㄚ) the whole family [CE-DICT-Traditional]
私有
 • (しゆう) (n,vs,adj-no) private ownership; (P) [EDICT]
 • (sī yǒu, ㄙ ㄧㄡˇ) private; privately owned [CE-DICT-Simplified]
 • (sī yǒu, ㄙ ㄧㄡˇ) private; privately owned [CE-DICT-Traditional]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
公司
 • (こうし) (n) company; firm (in China); (P) [EDICT]
 • (gōng sī, ㄍㄨㄥ ㄙ) (business) company; company; firm; corporation; incorporated [CE-DICT-Simplified]
 • (gōng sī, ㄍㄨㄥ ㄙ) (business) company; company; firm; corporation; incorporated [CE-DICT-Traditional]
 • (cǐ, ㄘˇ) this; these [CE-DICT-Simplified]
 • (cǐ, ㄘˇ) this; these [CE-DICT-Traditional]
 • (う) (n) {Buddh} bhava (becoming, existence) [EDICT]
 • (ゆう) (n) (1) existence; (n,n-pref) (2) possession; having; (3) (abbr) (See 有限会社) limited company; (P) [EDICT]
 • (yǒu, ㄧㄡˇ) to have; there is; there are; to exist; to be [CE-DICT-Simplified]
 • (yǒu, ㄧㄡˇ) to have; there is; there are; to exist; to be [CE-DICT-Traditional]
一个
 • (yī gè, ㄧ ㄍㄜˋ) a; an [CE-DICT-Simplified]
名字
 • (みょうじ) (n,adj-no) (See 名前) surname; family name; (P) [EDICT]
 • (míng zi, ㄇㄧㄥˊ ㄗ˙) (a person's) name [CE-DICT-Simplified]
 • (míng zi, ㄇㄧㄥˊ ㄗ˙) (a person's) name [CE-DICT-Traditional]
 • (jiào, ㄐㄧㄠˋ) to call; to yell; to be called; to order [CE-DICT-Simplified]
 • (jiào, ㄐㄧㄠˋ) to call; to yell; to be called; to order [CE-DICT-Traditional]
宾州
 • (Bīn zhōu, ㄅㄧㄣ ㄓㄡ) Pennsylvania; abbr. for 賓西法尼亞|宾西法尼亚州 [CE-DICT-Simplified]
儿童
 • (ér tóng, ㄦˊ ㄊㄨㄥˊ) child [CE-DICT-Simplified]
关怀
 • (guān huái, ㄍㄨㄢ ㄏㄨㄞˊ) care; solicitude; to show care for; concerned about; attentive to [CE-DICT-Simplified]
中心
 • (ちゅうしん) ศูนย์กลาง [LongdoJP]
 • (なかご) (n) core; blade; middle of a nest of boxes [EDICT]
 • (ちゅうしん) (n,adj-no) (1) center; centre; middle; heart; core; focus; pivot; emphasis; balance; (suf) (2) -centered; -centred; -focussed; -oriented; centered on; focussed on; (P) [EDICT]
 • (zhōng xīn, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ) center; heart; core [CE-DICT-Simplified]
 • (zhōng xīn, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ) center; heart; core [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top