ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

计算

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -计算-, *计算*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
计算[jì suàn, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ, / ] to count; to calculate; to compute, #1,525 [Add to Longdo]
计算[jì suàn jī, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧ, / ] computer; calculator, #2,761 [Add to Longdo]
计算机网络[jì suàn jī wǎng luò, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] computer network, #21,949 [Add to Longdo]
计算[jì suàn qì, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄑㄧˋ, / ] calculator; calculating machine; computer, #26,148 [Add to Longdo]
电子计算[diàn zǐ jì suàn jī, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧ, / ] electronic computer, #31,438 [Add to Longdo]
计算机科学[jì suàn jī kē xué, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧ ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ, / ] computer science, #45,720 [Add to Longdo]
并行计算[bìng xíng jì suàn, ㄅㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ, / ] parallel computing, #116,175 [Add to Longdo]
计算机动画[jì suàn jī dòng huà, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧ ㄉㄨㄥˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] computer animation, #156,693 [Add to Longdo]
计算[jì suàn chě, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄔㄜˇ, / ] slide rule, #166,886 [Add to Longdo]
笔记本计算[bǐ jì běn jì suàn jī, ㄅㄧˇ ㄐㄧˋ ㄅㄣˇ ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧ, / ] laptop; notebook (computer) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I think you must have an adding machine[CN] 我想你一定有一个加法计算 Bordertown (1935)
The rest will be paid when the tally's finished at $21 a head.[CN] 其他的等计算牛只后 以每头21块钱的价格付给你 Red River (1948)
I'll do some arithmetic to give you an idea.[CN] 我会计算一下, 给你个概念 Quai des Orfèvres (1947)
You've calculated it in terms of hunger.[CN] 你已经 根据饥饿计算过了 Ninotchka (1939)
- Mm-hm.[CN] 计算机出错? The Accidental Husband (2008)
There's a divinity that shapes our ends, rough-hew them how we will.[CN] 不管我们是怎么样计算的 到了还看天意 Hamlet (1948)
What if I told you what it's worth to me in dollars and cents?[CN] 如果我告诉你这对我价值几何 用元计算,用分计算 Champion (1949)
You know, Matt, I been figuring.[CN] 马修 我一直计算着时日 Red River (1948)
The experts weighted it, measured it, checked its color and finish, determined its resistance, endurance... and fiber composition.[CN] 专家们通过称重、测量 检查颜色和完成度 计算出它的阻力和耐久度... T-Men (1947)
Now, please don't start figuring it out in cows.[CN] 现在请不要再以计算奶牛 来开始话题 Ninotchka (1939)
Not counting the trial, if we get that far.[CN] 审判不在计算当中, 如果需要的话 Quai des Orfèvres (1947)
Well, just don't put her on the expense account.[CN] 不要将费用计算在内 Double Indemnity (1944)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top