ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

謝恩

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -謝恩-, *謝恩*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
谢恩[xiè ēn, ㄒㄧㄝˋ ㄣ, / ] to thank sb for favor (esp. emperor or superior official), #49,589 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
謝恩[しゃおん, shaon] (n,vs) (expression of) gratitude [Add to Longdo]
謝恩[しゃおんかい, shaonkai] (n) thank-you party [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Almost everyone in the class voted in favor of having a thank-you party for the teachers.クラスのほとんど全員が謝恩会を開くことに賛成した。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Thank you for curing my head[CN] 謝謝恩公的救頭之恩 Lao biao ni hao ye! (1991)
Why don't we go around the table and each say something we're thankful for.[CN] 為什麼我們不圍坐一圈一起感謝恩賜呢 Memorial Day (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top