ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

評論家

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -評論家-, *評論家*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
评论家[píng lùn jiā, ㄆㄧㄥˊ ㄌㄨㄣˋ ㄐㄧㄚ, / ] critic; reviewer, #19,044 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
評論家[ひょうろんか, hyouronka] (n) critic; reviewer; commentator; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Regard all art critics as useless and dangerous.あらゆる芸術評論家達は無能であり危険な存在である。
The gentleman with his pipe in his mouth is a famous reviewer.パイプをくわえたその紳士は有名な評論家です。
The critic is much sought after there days.近頃の評論家はあちこちで引っ張りだこである。
He is a critic rather than a novelist.彼は小説家というよりもむしろ評論家です。
He became more and more famous as a critic.彼は評論家として次第に有名になった。
Critics are just crying wolf about protectionism.評論家たちは、保護貿易主義について人騒がせのうそを言っています。
Critics are coming down hard on tightened economic restrictions.評論家たちは経済規制の強化を激しく非難しています。
The critic considered every aspect of the defense program.評論家はその防衛計画のあらゆる面を十分に検討した。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- He/she won't find out.[JA] バレるよ ジェーンウェイは評論家よ... Scarlet Street (1945)
I'm a film critic.[JA] 映画評論家でした。 Inglourious Basterds (2009)
Critics suggest this leaves our shores unprotected.[CN] 評論家認為這讓我們的海岸不受保護。 Red Dawn (2012)
I know that I make, those neither they find out.[JA] 評論家は ごまかせないよ! Scarlet Street (1945)
Charles Duchemin.[JA] 著名な料理評論家、シャルル・デュシュマン! The Wing or The Thigh? (1976)
I believe it was an English critic that commented that if you took an ABBA song apart and laid all the different pieces, out before you there would be only one way to put the song back together again and that's the way, of course, that they had originally done it.[CN] 我相信這是一個英國評論家的評論說如果你 I believe it was an English critic that commented that if you took- 把ABBA的歌拆成不同的片段,然後 - an ABBA song apart and laid all the different pieces, out before you- ABBA: The Movie (1977)
The critics agree with you there.[CN] 評論家們同意您的觀點 Inju: The Beast in the Shadow (2008)
Many monetary critics call for a return to gold-based money, claiming that gold has a long history of reliability.[CN] 這個系統需要完整地被替換掉 許多金融貨幣評論家提倡重新啟用黃金作為流通的貨幣 他們宣稱黃金在歷史上有很長一段時間都是很可靠的 Money as Debt (2006)
You are receiving lots of attention as a political analyst.[CN] 你是一個政治評論家, 是社會大眾的焦點 Dorei keiyakushu (1982)
He used a knife to threaten the person that made comments about his game.[CN] 上念拿刀要挾過那名批判他的遊戲評論家 Galileo XX: Utsumi Kaoru no Saigo no jiken Moteasobu (2013)
Rich executive in the penthouse is a connoisseur of classical music.[JA] ペントハウスの彼は 音楽評論家風ね Someone's Watching Me! (1978)
You are a star among our columnists and critics, since you were almost a child,[CN] 你是我們專欄作家和評論家中的一顆明星 從你還是個孩子的時候起 Memoria de mis putas tristes (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top