ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

計算機

   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -計算機-, *計算機*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
计算机[jì suàn jī, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧ, / ] computer; calculator, #2,761 [Add to Longdo]
计算机网络[jì suàn jī wǎng luò, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] computer network, #21,949 [Add to Longdo]
电子计算机[diàn zǐ jì suàn jī, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧ, / ] electronic computer, #31,438 [Add to Longdo]
计算机科学[jì suàn jī kē xué, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧ ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ, / ] computer science, #45,720 [Add to Longdo]
计算机动画[jì suàn jī dòng huà, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧ ㄉㄨㄥˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] computer animation, #156,693 [Add to Longdo]
笔记本计算机[bǐ jì běn jì suàn jī, ㄅㄧˇ ㄐㄧˋ ㄅㄣˇ ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧ, / ] laptop; notebook (computer) [Add to Longdo]
计算机制图[jì suàn jī zhì tú, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧ ㄓˋ ㄊㄨˊ, / ] computer graphics [Add to Longdo]
计算机工业[jì suàn jī gōng yè, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ, / ] computer industry [Add to Longdo]
计算机模式[jì suàn jī mó shì, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧ ㄇㄛˊ ㄕˋ, / ] computer simulation [Add to Longdo]
计算机模拟[jì suàn jī mó nǐ, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧ ㄇㄛˊ ㄋㄧˇ, / ] computer simulation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
計算機の語[けいさんきのご, keisankinogo] (n) {comp} machine word; computer word [Add to Longdo]
計算機システム[けいさんきシステム, keisanki shisutemu] (n) {comp} data processing system; computer system; computing system [Add to Longdo]
計算機システムの安全保護[けいさんきシステムのあんぜんほご, keisanki shisutemu noanzenhogo] (n) {comp} data processing system security; computer system security [Add to Longdo]
計算機システム監査[けいさんきシステムかんさ, keisanki shisutemu kansa] (n) {comp} computer-system audit [Add to Longdo]
計算機センター[けいさんきセンター, keisanki senta-] (n) {comp} computer center [Add to Longdo]
計算機ネットワーク[けいさんきネットワーク, keisanki nettowa-ku] (n) {comp} computer network [Add to Longdo]
計算機依存言語[けいさんきいぞんげんご, keisankiizongengo] (n) {comp} computer-dependent language [Add to Longdo]
計算機科学[けいさんきかがく, keisankikagaku] (n) {comp} computer science [Add to Longdo]
計算機[けいさんきま, keisankima] (n) {comp} inside the computer [Add to Longdo]
計算機構成[けいさんきこうせい, keisankikousei] (n) {comp} computer configuration [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
A math teacher says, "With a calculator, the child can reach the right answer, but have no idea at all how he got there."ある数学の教師は、「計算機があれば、子供は正しい答えは出しますが、どうしてそういう答えになったのかは全く理解していないのです」と言っている。
Something is wrong with this calculator.この計算機は調子が良くない。
Computer are thought of as mere calculating machines.コンピューターは単なる計算機だと考えられている。
Nowadays, however, calculators can be used freely in school examinations, and already in many schools the only sound to be heard during a math exam is the sound of children tapping on their calculators.しかし今日では、計算機は学校の試験では自由に使うことが出来るし、数学の試験の時に聞こえる音といえば、子供たちが計算機を叩く音しかしない、という学校も多い。
A businessman is working out some figures with a calculator.ビジネスマンが計算機を使って計算している。
Pocket calculators are as cheap to buy as a pair of socks, and as essential to thousands of British school children as a pencil and eraser.ポケットの計算機は靴下と同じくらい安く買え、また、鉛筆や消しゴムと同じくらい、何千人というイギリスの学童にとっては生活に不可欠のものである。
Calculation is miles easier if you have a calculator.計算機があれば計算ははるかに楽だ。
The calculator is a wonderful invention.計算機はすばらしい発明品だ。
Primitive calculating machines existed long before computers were developed.原始的な計算機が、コンピューターの開発されるずっと以前に存在していた。
The computer can figure just as the human brain does.電子計算機は人間の頭脳が計算するのとちょうど同じように計算する事が出来る。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's texting on his calculator after another job.[JA] 計算機に入力中だ Arthur Christmas (2011)
Computer codes being transferred electronically through the air.[JA] 計算機コードは転送されている 私たちのすぐ目の前を Demolition (2015)
Well, by my calculations, we're severely outnumbered and outgunned.[JA] 俺の優秀な計算機によると人数も武器も 到底敵わない Best Buds (2016)
Victor Bagrov, you're going to the conference on new computer technologies and software protection.[CN] 維克托.巴戈洛夫.你去參加一個 計算機技術的研討會 Brother 2 (2000)
But I have a computer class, a school paper, class trip to Paris.[CN] 但是我有一些積極的觀點 一個計算機班, 一張學校報紙,班級旅行去巴黎 It All Starts Today (1999)
First time a computer has passed, so we have nothing to judge it against.[CN] 計算機有史以來第一次通過測試 我們不能輕易斷言 First Law (2009)
- He makes computers.[CN] -他是做計算機的. How to Steal a Million (1966)
Is a plant more alive than a sentient computer because one is carbon-based instead of silicon-based?[CN] 就因為植物依賴的是碳酸 而不是硅 它就比計算機更算是生命體嗎? First Law (2009)
And by that I mean computer programmers, actuaries, auditors and such.[CN] 我的意思是計算機編程員 保險精算師 審計員 等等 Wordplay (2006)
Want to check out a supercomputer?[CN] 想不想去見識下超級計算機啥樣? First Law (2009)
The computer turned off the safety override, and then started the fire suppression sequence.[CN] 計算機關閉了安全模式 又啟動了滅火事件 First Law (2009)
Stupid supercomputer.[CN] 愚蠢的超級計算機 Lilo & Stitch 2: Stitch Has a Glitch (2005)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
計算機[けいさんき, keisanki] computer, calculator [Add to Longdo]
計算機の語[けいさんきのご, keisankinogo] machine word, computer word [Add to Longdo]
計算機システム[けいさんきシステム, keisanki shisutemu] data processing system, computer system, computing system [Add to Longdo]
計算機システムの安全保護[けいさんきシステムのあんぜんほご, keisanki shisutemu noanzenhogo] data processing system security, computer system security [Add to Longdo]
計算機システム監査[けいさんきシステムかんさ, keisanki shisutemu kansa] computer-system audit [Add to Longdo]
計算機ネットワーク[けいさんきネットワーク, keisanki nettowa-ku] computer network [Add to Longdo]
計算機依存言語[けいさんきいぞんげんごう, keisankiizongengou] computer-dependent language [Add to Longdo]
計算機科学[けいさんきかがく, keisankikagaku] computer science [Add to Longdo]
計算機[けいさんきま, keisankima] inside the computer [Add to Longdo]
計算機構成[けいさんきこうせい, keisankikousei] computer configuration [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top