ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

观点

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -观点-, *观点*
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
观点[guān diǎn, ㄍㄨㄢ ㄉㄧㄢˇ] (n ) ความเห็น มุมมอง

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
观点[guān diǎn, ㄍㄨㄢ ㄉㄧㄢˇ, / ] point of view; viewpoint; standpoint, #1,954 [Add to Longdo]
本人的观点[běn rén de guān diǎn, ㄅㄣˇ ㄖㄣˊ ㄉㄜ˙ ㄍㄨㄢ ㄉㄧㄢˇ, / ] (one's) personal view [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Your remarks against the bourgeoisie and for the Soviets[CN] 您反对资产阶级以及拥护苏维埃的观点 Baltic Deputy (1937)
I just wrote expressing my own opinion, Sister.[CN] 我只是写信去表达 我的观点,修女 The Bells of St. Mary's (1945)
Rather a sloppy job, I thought. I agree with you.[CN] 一而是非常糟糕的工作,我想 一我同意你的观点 Leave Her to Heaven (1945)
That's another example that proves my point...[CN] 这正好证明了我的观点 The Hidden Room (1949)
Thank you. We look forward expectantly to your views as an educator.[CN] 我们非常期待听听 您作为一名教育者的观点 The Bells of St. Mary's (1945)
Your being my servant... wouldn't you like to stand on an equal footing with me?[CN] 你作为我的仆人 你可以支持我的观点吗? Ninotchka (1939)
I'm interested in the Eiffel Tower from a technical standpoint.[CN] 从技术观点来看我对艾菲尔铁塔很感兴趣 Ninotchka (1939)
Technical?[CN] 技术观点 Ninotchka (1939)
It's about one rather serious difference of opinion.[CN] 这是关于完全不同的观点 The Bells of St. Mary's (1945)
Sister, you and I... have had our differences of opinion... but they haven't been important.[CN] 修女,你和我... 有了不同的观点 但是这都不重要 The Bells of St. Mary's (1945)
He says that France will uphold it in every court... but I will drag you through every court, don't forget that.[CN] 他说法国的任何一个法庭 都会支持这个观点 但是我会通过法庭托跨你 不要忘记了 Ninotchka (1939)
I have a theory that nobody is responsible for their actions.[CN] 我认同没人愿意为他们自己的 行为负责任这种观点 One Hour with You (1932)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top