ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

補う

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -補う-, *補う*
Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
補う[おぎなう, oginau] Thai: ชดเชย English: to compensate for

Japanese-English: EDICT Dictionary
補う[おぎなう, oginau] (v5u,vt) to compensate for; to supplement; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You had better supplement your diet with vitamins.あなたの食事にはビタミンを補うほうがよい。
Diligence may compensate for lack of experience.勤勉さが経験不足を補うこともあり得る。
I must work hard to make up for lost time.私は失った時間を補うために一生懸命に仕事をしなければいけない。
Farmers often moonlight to supplement their incomes.農民はしばしば収入を補うために副業をします。
He worked hard to make up for his lack of experience.彼は経験不足を補うために一生懸命に働いた。
We suggested that she should make up for the loss.彼女が損失を補うように我々は提案した。
We demanded that she should make up for the loss.彼女が損失を補うようわれわれは要求した。
Her genius makes up for her lack of experience.彼女の非凡な才能が経験不足を補う

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Is it evil to take what one wants, to satisfy hunger even if doing so will cause another suffering?[JA] 人の必要とする望みが 空腹を補うためであり それが別の苦しみを招いても それは悪だろうか? Girl in New Orleans (2013)
I thought you were caught stealing a wheel of cheese for your starving sister.[JA] 姉妹の飢えを補う為 チーズを盗んだら 同じ様に考えたか? You Win or You Die (2011)
Now, we've all read your debrief from Germany, so today we just have a few more questions...[JA] ドイツの任務報告は全員が読んでる 今日は不足を補う程度の質問を Pilot (2011)
Do you really think the power you hold over other people's lives can make up for what you lack in your own?[JA] 他人の命から奪った力で 本当に自分に足りないものを 補う事が出来ると 本気で思ってるのか? Dog Dean Afternoon (2013)
We didn't have enough to cover it.[JA] それを補うだけの お金が十分になかった All In (2013)
The only fixer-upper fixer That can fix a fixer-upper is...[JA] ♪ それを補うために 必要な物は Frozen (2013)
A part wears out and you replace it.[JA] 壊れた部品はスペアで補う Tekkonkinkreet (2006)
If they should determine that there's a concern our bank will have to come up with an enormous amount of money to compensate for it.[JA] もし 業績悪化した伊勢島の融資に 回収懸念があると判断されたら 当行は それを補うために莫大な 金を積まなければならなくなる Episode #1.6 (2013)
We make up for it with the cream cheese. - Shall we?[JA] チーズで補う Chapter 9 (2013)
You're the only thing I need in this world, and I'll do anything to make it up to you, I promise.[JA] あなたが唯一のものだ 私はこの世界に必要とする、 と私はあなたにそれを補うために何でもするよ 私は約束します。 Transformers: Dark of the Moon (2011)
Deputy Manager Hanzawa?[JA] どうやって補うの? 半沢次長 Episode #1.8 (2013)
No, you can alone. Take a few lives, saving a few ...[JA] いいや 君だけがそれができる いくつかの生命を取り 他で補う... Defiance (2008)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
補う[おぎなう, oginau] ergaenzen, ersetzen, entschaedigen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top