ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

装饰品

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -装饰品-, *装饰品*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
装饰品[zhuāng shì pǐn, ㄓㄨㄤ ㄕˋ ㄆㄧㄣˇ, / ] ornament, #22,998 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- He's turned into an ornament.[CN] - 他变成了装饰品. Return to Oz (1985)
I'm sorry about the ornaments.[CN] 对不起打碎了装饰品 No Man of Her Own (1950)
I'm playing Hamlet, whether those in power like Shakespeare or not.[CN] 并不因为当权者 喜欢莎士比亚我才演 那些当权的不过 拿莎士比亚作装饰品 Mephisto (1981)
Into an amusing and beautiful ornament for my palace.[CN] 变成了一个我宫殿里有趣漂亮的装饰品. Return to Oz (1985)
I transformed him into an ornament.[CN] 我把他变成了装饰品. Return to Oz (1985)
The metal was now a good precious for the war, too much precious it stops ornaments or ceremonies.[CN] 金属已成为一种宝贵的战争商品 贵重到不能用来做装饰品或用于典礼 Japan: 1941-1945 (1974)
An ornament.[CN] 装饰品. Return to Oz (1985)
It'd make a good hood ornament, don't you think?[CN] - 当前车盖装饰品很棒 More American Graffiti (1979)
You can go and inspect my ornament collection.[CN] 你可以去看看我的装饰品收藏. Return to Oz (1985)
The furniture, decor, office routine...[CN] 家具 装饰品 办公惯例... The furniture, decor, office routine... Open Government (1980)
You know, this is a swell place. I'm going to put a bronze plaque up.[CN] 这像口井 我要弄个装饰品上去 Shadow of a Doubt (1943)
We have only one Christmas tree and that is for our own men, but we have plenty decorations.[CN] 我们只有一棵圣诞树,那是为我们自己人准备的 但我们有很多装饰品 Pursuit of the Graf Spee (1956)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top