ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

装有

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -装有-, *装有*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
装有[zhuāng yǒu, ㄓㄨㄤ ㄧㄡˇ, / ] fitted with [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Direct video feed, straight into the state room.[CN] 装有视频 可以直接与座舱内对话 Hijacked (2012)
Your compass contains alcohol. It might kill the infection.[CN] 你的指南针装有酒精,可以杀菌. Into the White (2012)
Now, when-- when good old Ned came home with some whore's baby, did you pretend to love it?[CN] 那么,老奈德回家时带来个私生子 你假装有爱过他么? A Man Without Honor (2012)
The gun, the silencer... Who the hell is this kid?[CN] 手拿装有灭音器的枪 这小子到底是做什么的 A Company Man (2012)
Well, basically, it's a box with a bunch of lights in it.[CN] 基本上就是个装有一堆灯泡的盒子 The Con Is Off (2012)
They are highly toxic And loaded with carcinogens.[CN] 它们是高度有毒 内部装有 致癌物质。 Hungry for Change (2012)
What's wrong with my other suits?[CN] 我其他的西装有什么问题? Risk (2012)
You have a panic button installed under your desk.[CN] 你的桌子下面装有一个紧急按钮 Firewall (2012)
You said that the envelope you had with the airplane ticket got switched with the one Chi San had, right?[CN] 装有这张机票的世娜小姐的信封 Episode #1.14 (2012)
Yeah, it's got a 6. 1 hemi, a v-8,470 horsepower at the crank.[CN] 那是 这车装有6.1升的Hemi V -8引擎 曲柄有470马力 A Good Shoot (2012)
MI-6 is supposed to grab a case containing phony blueprints.[CN] 军情处想要一个装有伪造蓝图的箱子 Arising (2012)
Besides my people, we got a few cameras in some corridors.[CN] 除了我的人以外 在一些走廊里还装有摄像头 True Believer (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top