ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

蛮缠

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -蛮缠-, *蛮缠*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蛮缠[mán chán, ㄇㄢˊ ㄔㄢˊ, / ] to pester; to bother endlessly, #137,885 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's over.[CN] 别胡搅蛮缠 Grudge Match (2013)
thick as two short planks and bloody minded.[CN] 就会胡搅蛮缠 个个愚蠢透顶 thick as two short planks and bloody minded. The Economy Drive (1980)
I have to go, so stop this nonsense and focus on your marriage.[CN] 我要挂了,不要再胡搅蛮缠了 多放点心思在你的婚姻上吧 Barney's Version (2010)
and I don't like ... sticky ...[CN] 我也不太喜欢 胡搅蛮缠... 可是 沙鼠死了 Phoebe in Wonderland (2008)
Don't even start with that.[CN] 别开始胡搅蛮缠啊! Lovers of 6 Years (2008)
A sincere gentleman would not have insisted to that extent, Mr Ventura.[CN] 绅士不要这么胡搅蛮缠 温图拉先生 A Bay of Blood (1971)
Enough with the freak show:[CN] 你的胡搅蛮缠也该结束了 The House Bunny (2008)
I have never met a more obnoxious, complicated, overbearing, gorgeous, smart, sexy woman in my life.[CN] 我不会娶个无聊透顶 胡搅蛮缠 自以为是 美丽 聪明 性感的女人的 Bride Wars (2009)
This is impossible, vocês men in had attacked them.[CN] 少跟我胡搅蛮缠 我不吃你这套 Lost Colony: The Legend of Roanoke (2007)
Walter, you're wonderful in a loathsome sort of way.[CN] 华特,你胡搅蛮缠真可谓 登峰造极了 His Girl Friday (1940)
So... if I'm just dating, and you're in love and getting married... remind me again why it is that you get to be the angry one.[CN] 所以... 如果我在约会 而你又爱上了别人并准备结婚... 拜托提醒一下我 为什么是你要这么胡搅蛮缠? Gossip (2007)
Don't fuck with the Teacher, okay?[CN] 别和老师胡搅蛮缠, 好吗? A Love Song for Bobby Long (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top