ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

蒼白

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -蒼白-, *蒼白*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
苍白[cāng bái, ㄘㄤ ㄅㄞˊ, / ] pale; wan, #9,249 [Add to Longdo]
苍白色[cāng bái sè, ㄘㄤ ㄅㄞˊ ㄙㄜˋ, / ] pale; wan; sickly white [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
蒼白[そうはく, souhaku] (adj-na,n,adj-no) pale; pallid [Add to Longdo]
蒼白[そうはくしょく, souhakushoku] (adj-na) pale [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
All the colour went from Shoichi's face.正一は、顔面蒼白になった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
By the time the doctor arrived, her face had gone ash white.[JA] 医者が到着する頃には― ママの顔は 蒼白に変わっていた The Truth About Emanuel (2013)
I don't know this one, but he looks pale, too.[CN] 這一位我不認識,看起來臉色蒼白 I don't know this one, but he looks pale, too. Mackenna's Gold (1969)
Note the pallor, the perspiration, the inability to hold eye contact.[JA] よく注意するんだ 顔面蒼白 発汗 視線の落ち着きの無さ Flight Risk (2012)
Of course it's good.[JA] 当然 蒼白に見えます Mirror Mirror (2012)
You are as white as a sheet.[CN] 就像被單那樣蒼白 The Fearless Vampire Killers (1967)
How pale you are![CN] 你這麼的蒼白! Wesele (1973)
Pale and cold and... and yet, so much life...[CN] 蒼白而冰冷,並且... ...然而充滿生機 The Tomb of Ligeia (1964)
You look pale. Are you feeling sick?[CN] 你臉色很蒼白 你不舒服? Madame Bovary (1969)
How pale he is![CN] 臉色多蒼白! The Fearless Vampire Killers (1967)
You're so pale and young, under this beard and this dirt.[CN] 在鬍子和髒衣服的映襯下 你多麼的蒼白而稚嫩 The Devil (1972)
No wonder, that you're pale and shivering.[CN] - 那是什麼? 難怪 你看起來暗淡蒼白髮抖 Wesele (1973)
That pale-skinned girl over there reminds me of a waitress at our pub.[CN] 那個面色蒼白的婦女... 使我想起... 我曾經見過的一個人 Cremator (1969)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top