Search result for

ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ [...] ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠล

(0 entries)
(1.9821 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ [...] ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠล-, *ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ [...] ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠล*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา 蒂婭·馮·哈布根據電影《尼伯龍根》 而創作的二十四格畫冊《尼伯龍根》... 由慕尼黑的「三面具出版社」出版 [蒂婭·馮·哈布正是弗裏茨·朗的妻子] มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠใใใ ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ บൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠล กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

蒂婭 (dì yà)· (féng)·哈布 (hā bù)根據 (gēn jù)電影 (diàn yǐng) ()尼伯龍根 (ní bó lóng gēn) () (ér)創作 (chuàng zuò) (de)二十四 (èr shí sì)格畫冊 (gé huà cè) ()尼伯龍根 (ní bó lóng gēn) ()... (yóu)慕尼黑 (mù ní hēi) (de) () (sān)面具 (miàn jù)出版社 (chū bǎn shè) ()出版 (chū bǎn) [蒂婭 (dì yà)· (féng)·哈布 (hā bù)正是 (zhèng shì) () () ()· (lǎng) (de)妻子 (qī zǐ)]

 


  

 
 • (Féng, ㄈㄥˊ) surname Feng [CE-DICT-Traditional]
根據
 • (gēn jù, ㄍㄣ ㄐㄩˋ) according to; based on; basis; foundation [CE-DICT-Traditional]
電影
 • (diàn yǐng, ㄉㄧㄢˋ ˇ) movie; film [CE-DICT-Traditional]
 • (ér, ㄦˊ) and; as well as; and so; but (not); yet (not); (indicates causal relation); (indicates change of state); (indicates contrast) [CE-DICT-Simplified]
 • (ér, ㄦˊ) and; as well as; and so; but (not); yet (not); (indicates causal relation); (indicates change of state); (indicates contrast) [CE-DICT-Traditional]
創作
 • (そうさく) (n,vs,adj-no) production; literary creation; work; (P) [EDICT]
 • (chuàng zuò, ㄔㄨㄤˋ ㄗㄨㄛˋ) to create; to produce; to write; creative work; creation [CE-DICT-Traditional]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
二十四
 • (èr shí sì, ㄦˋ ㄕˊ ㄙˋ) twenty four; 24 [CE-DICT-Simplified]
 • (èr shí sì, ㄦˋ ㄕˊ ㄙˋ) twenty four; 24 [CE-DICT-Traditional]
 • (よし) (n) reason; significance; cause; (P) [EDICT]
 • (yóu, ㄧㄡˊ) to follow; from; it is for...to; reason; cause; because of; due to; to; to leave it (to sb); by (introduces passive verb) [CE-DICT-Simplified]
 • (yóu, ㄧㄡˊ) to follow; from; it is for...to; reason; cause; because of; due to; to; to leave it (to sb); by (introduces passive verb) [CE-DICT-Traditional]
慕尼黑
 • (Mù ní hēi, ㄇㄨˋ ㄋㄧˊ ㄏㄟ) München or Münich (capital of Bavaria, Germany) [CE-DICT-Simplified]
 • (Mù ní hēi, ㄇㄨˋ ㄋㄧˊ ㄏㄟ) München or Münich (capital of Bavaria, Germany) [CE-DICT-Traditional]
 • (さん) สาม [LongdoJP]
 • (さん(P);み(P)) (num) (1) three; (pref) (2) tri-; (P) [EDICT]
 • (sān, ㄙㄢ) three; 3 [CE-DICT-Simplified]
 • (sān, ㄙㄢ) three; 3 [CE-DICT-Traditional]
面具
 • (miàn jù, ㄇㄧㄢˋ ㄐㄩˋ) mask [CE-DICT-Simplified]
 • (miàn jù, ㄇㄧㄢˋ ㄐㄩˋ) mask [CE-DICT-Traditional]
出版社
 • (しゅっぱんしゃ) (n) publisher; (P) [EDICT]
 • (chū bǎn shè, ㄔㄨ ㄅㄢˇ ㄕㄜˋ) publishing house [CE-DICT-Simplified]
 • (chū bǎn shè, ㄔㄨ ㄅㄢˇ ㄕㄜˋ) publishing house [CE-DICT-Traditional]
出版
 • (しゅっぱん) (n,vs) publication; (P) [EDICT]
 • (chū bǎn, ㄔㄨ ㄅㄢˇ) to publish; to come off the press; to put out [CE-DICT-Simplified]
 • (chū bǎn, ㄔㄨ ㄅㄢˇ) to publish; to come off the press; to put out [CE-DICT-Traditional]
 • (fú, ㄈㄨˊ) not [CE-DICT-Simplified]
 • (fú, ㄈㄨˊ) not [CE-DICT-Traditional]
 • (うら) (n) (1) (ant [EDICT]
 • (lǐ, ㄌㄧˇ) inside; internal; interior; lining; village; basic unit of city administration [CE-DICT-Traditional]
 • (いばら;イバラ) (n) (1) thorny shrub; (2) (often written 薔薇) wild rose; briar; (3) thorn; (4) (architectural) cusp [EDICT]
 • (cí, ㄘˊ) Tribulus terrestris; thatched hut [CE-DICT-Simplified]
 • (cí, ㄘˊ) Tribulus terrestris; thatched hut [CE-DICT-Traditional]
 • (lǎng, ㄌㄤˇ) clear; bright [CE-DICT-Simplified]
 • (lǎng, ㄌㄤˇ) clear; bright [CE-DICT-Traditional]
妻子
 • (さいし) (n) wife and children; (P) [EDICT]
 • (qī zi, ㄑㄧ ㄗ˙) wife [CE-DICT-Simplified]
 • (qī zi, ㄑㄧ ㄗ˙) wife [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top