ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

葱葱

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -葱葱-, *葱葱*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
郁郁葱葱[yù yù cōng cōng, ㄩˋ ㄩˋ ㄘㄨㄥ ㄘㄨㄥ, / ] verdant and lush (成语 saw), #35,589 [Add to Longdo]
葱葱[cōng cōng, ㄘㄨㄥ ㄘㄨㄥ, / ] verdant and thick (foliage, grass etc), #66,070 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That was a tune he wrote, called "Lush Life."[CN] 这是一首曲子,他写道: 所谓的"郁郁葱葱的生命。" Low Down (2014)
Okay, well, keep Misty away from our valuables.[CN] 好吧,让走葱葱 从我们的贵重物品。 Laggies (2014)
You can explore watterson's lush watercolor art,[CN] 您可以探索沃特森的 郁郁葱葱的水彩艺术, Dear Mr. Watterson (2013)
The rising mists of the lush green forests, the refreshment of the rocky mountain breezes, the perfumed scent of the wind after a cooling shower of rain, the plants, Man and we, the animals.[CN] 郁郁葱葱的绿色森林中 冉冉升起的薄雾 山脉里令人心旷神怡的微风 阵雨后散发着芳香的空气 Animals United (2010)
This girl is a lush.[CN] 这个女孩是一个郁郁葱葱 Love, Sex and Missed Connections (2012)
Green, green, rocky road.[CN] 郁郁葱葱多石路 Inside Llewyn Davis (2013)
Bongos are extremely shy and secretive, staying in dense, shady forest during daylight hours.[CN] 紫羚非常害羞和神秘 白天都躲在郁郁葱葱的森林里 Fire (2010)
Deep green. This is the mountain god's forest.[CN] 这里是 郁郁葱葱的山神森林 To the Forest of Firefly Lights (2011)
Now you're pushing on lush or alcoholic.[CN] 现在你推 郁郁葱葱或酒精。 Love, Sex and Missed Connections (2012)
It was lush and green again. And the elephants in the rains, they all tend to come together, so it was like all these groups which had been dispersed, which had been just somehow coping on their own, all got back together again, so it was almost a sort of festival type atmosphere.[CN] 草原又变得郁郁葱葱 {\3cH202020}It was lush and green again. 气氛简直就像是在过节一般 {\3cH202020}so it was almost a sort of festival type atmosphere. 就诞生了许多小象 {\3cH202020}lots of young calves are being born. 数目还在持续攀升 {\3cH202020}and that number is still rising. Savannah (2013)
..mile after mile of rich, grass-covered plains.[CN] ..富饶的草原郁郁葱葱 Grass (2010)
I found the Markegard beef farm on the lush misty California coast.[CN] 我发现Markegard牛肉农场 在郁郁葱葱的飘渺 加州海岸。 Cowspiracy: The Sustainability Secret (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top