ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

苹果汁

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -苹果汁-, *苹果汁*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
苹果汁[píng guǒ zhī, ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄛˇ ㄓ, / ] apple juice [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All these drops here, they good only for cider.[CN] 这些只适宜用来榨苹果汁 The Cider House Rules (1999)
Where's the cider? Greetings![CN] 苹果汁在哪? Tom Jones (1963)
What about some apple cider, VaviIova?[CN] 像苹果汁了. 是吗. 瓦维洛娃? The Commissar (1967)
We're gonna put the bed by the window... we got your apple juice, we'll put the pens and paper on the table.[CN] 来吧 我们把床移到窗边 像是你喜欢的那个样子 我们有了你的苹果汁 我们要拿出纸和笔放到桌子上 Rain Man (1988)
Green lime Jell-O. Want another apple juice?[CN] 绝对需要 你还要一瓶苹果汁吗? Rain Man (1988)
A romantic vegetarian who likes apple juice.[CN] 一个爱喝苹果汁的浪漫素食主义者。 A romantic vegetarian who likes apple juice. Turbulence (1997)
They never see you cleaning the grease out of the sink or wiping out of the oven the beef gravy or apple juice that sizzles over the dish onto your grill.[CN] 他们没看见你清理水槽里的油脂... ... 也没看见你清理烤炉里的 牛排渣或者苹果汁... A Face in the Crowd (1957)
Give me a glass of cider[CN] 给我一杯苹果汁 Tendres cousines (1980)
But the real secret is in the apple juice.[CN] 但真正的秘诀是苹果汁 The House of Luthor (1994)
It's got your cheeseballs, your apple juice... notebooks, pens and...[CN] 里面有你喜欢的乳酪球 苹果汁 笔记本 笔 还有... Rain Man (1988)
Someone put peroxide in her setting lotion.[CN] 加点苹果汁试试看 All I Wanna Do (1998)
Milk or apple juice?[CN] 牛奶还是苹果汁 Rushmore (1998)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top