ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

英特尔

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -英特尔-, *英特尔*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
英特尔[Yīng tè ěr, ㄧㄥ ㄊㄜˋ ㄦˇ, / ] Intel, #6,125 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This was all new to Intel, but wasn't new to me.[CN] 对英特尔来说,一切都很新鲜 但我已经习以为常了 Something Ventured (2011)
$10billion.[CN] - 英特尔 - 苹果 Something Ventured (2011)
[ Man ] U.sing our satellites along with ground intel... we've learned ofa massive deployment ofchinese navy in the East China Sea.[CN] [文] U. sing我们的卫星 随着地面英特尔... 我们已经知道OFA大规模部署 ofChinese海军在中国东海。 Silent Venom (2009)
So you gave no weight to his intel?[CN] 所以,你给不重量 他的英特尔 Caught in the Crossfire (2010)
Why delete all the background intel?[CN] 为什么要删除所有的 背景英特尔 Slipstream (2005)
I just finished convincing Brit and French intel we had nothing to do with the Amiri job.[CN] 我刚说服英国和法国英特尔 我们和埃米尔的事无关 Syriana (2005)
I bought Intel at six.[CN] 我很有钱,我有英特尔的股票 You've Got Mail (1998)
[Narrator] Intel opened its doors in July of'68, and Arthur Rock's partnership with its founders was only just beginning.[CN] 英特尔在1968年7月正式成立 而阿瑟·洛克与公司 创建人的合作才刚刚开始 Something Ventured (2011)
She downloaded this paper on plant imagery in Macbeth... off the Internet.[CN] 她从英特尔网下载... 关于对Macbeth的描写. Man of the House (2005)
So buy Intel, buy Microsoft, maybe Apple?[CN] 我们收购英特尔 微软 还是苹果 Bernard and Doris (2006)
Washington blames bad intel.[CN] 华盛顿指责坏英特尔 Silent Venom (2009)
Where does Harry get his intel?[CN] 哪里哈利得到他的英特尔 Mandrake (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top