ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

苍鹰

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -苍鹰-, *苍鹰*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
苍鹰[cāng yīng, ㄘㄤ , / ] goshawk, #57,081 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Carrying a quarter of his body weight in water, he can now set off on the long journey home.[CN] 苍鹰 Deserts (2016)
Eagle implied that.[CN] 听苍鹰的口气 Born to Be King (2000)
Fly like an eagle Let my spirit carry me[CN] # 如苍鹰般翱翔 让灵魂带我高飞 # Need for Speed (2014)
Imagine you were there now. Like a falcon. And you look down.[CN] 想像一下,身在空中,如同苍鹰俯视大地 The Red Baron (2008)
Hunted by the lions, startled by wolves, and chased by eagles, they all wanted to eat them.[CN] 被狮子教训 被恶狼恐吓 被苍鹰追赶 因为它们都要捕猎兔子们 How to Steal a Dog (2014)
Brother Eagle, what is your comment on the new government policies?[CN] 苍鹰大哥 这新政府会有什么新政策呢 Born to Be King (2000)
A goshawk[CN] 一只苍鹰 The Crown Jewels (2011)
Have you heard of Eagle?[CN] 有没有听过"苍鹰"这个名字? Born to Be King (2000)
Fly like an eagle, to the sea[CN] # 如苍鹰般翱翔 飞向大海 # Need for Speed (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top