ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

苍老

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -苍老-, *苍老*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
苍老[cāng lǎo, ㄘㄤ ㄌㄠˇ, / ] old; aged; vigorous; forceful (of calligraphy or painting), #16,174 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now I know what aunt Susana was and old, twisted and cruel woman.[CN] 现在我知道苏珊娜阿姨是什么样的女人了... 一个苍老的, 偏执的,残酷的女人. Darker Than Night (1975)
My character was a woman marked by the injuries of time, yet still desirable...[CN] 我的角色是个妇人 显的有些苍老的女人 但是风韵犹存 8½ (1963)
I lost my wife two years ago.[CN] 我苍老了许多,是吧 Appassionata (1984)
In the middle of the night, the moon comes and waits nearby[CN] [才会苍老进晚年? ] [夜深,月亮进屋,等在一旁,] Three Seasons (1999)
Sometimes I'd feel very old... like my whole life's over... like I'm not around no more.[CN] 有时我觉得非常苍老 好像我的一生已经结束 好像我已经不在这世上 Days of Heaven (1978)
This marvelous enthusiasm makes us young but so old at the same time.[CN] 这种不可思议的狂热让我们变得年轻 同时又显得苍老 Amarcord (1973)
His face was thin and wrinkled, almost apelike.[CN] 他的脸瘦削苍老 The Basketball Diaries (1995)
Is how old they looked, when they were really just... our age.[CN] 是因为那两位科学家看起来很苍老 可是实际上跟我们一样大 You've Got Mail (1998)
The boy has become a man, and it turns out that he's older than his own father.[CN] 这个男孩变成了一个男人 时光的流转让他比他父亲还苍老. Smoke (1995)
He doesn't look as musty on his studio photographs.[CN] 我在艺术家照片展上看过他, 他长得没有照片上那么苍老 Tema (1979)
They stop before a redwood trunk marked with historical dates.[CN] 他们在一棵苍老的红杉树干前停下来 La Jetée (1962)
My body, weakened by mourning, has grown old...[CN] 我的身体,因悲伤而虚弱,已经变得苍老... The Enigma of Kaspar Hauser (1974)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top