ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

苍生

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -苍生-, *苍生*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
苍生[cāng shēng, ㄘㄤ ㄕㄥ, / ] (area where) vegetation grows; the common people, #38,448 [Add to Longdo]
苍生涂炭[cāng shēng tú tàn, ㄘㄤ ㄕㄥ ㄊㄨˊ ㄊㄢˋ, / ] the common people in a miserable state, #492,480 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One boy who cannot survive on his own, one of nature's mistakes, weighed against the lives of thousands of our people.[CN] 一个小男孩 他自己无法生存, 是个上天造的孽 怎么能同上千的苍生相比 Mercury Rising (1998)
You must find the wisdom for all of us.[CN] 你必须为天下苍生着想 The Last Samurai (2003)
I'll do my best for China[CN] 愿为华夏苍生尽绵薄之力 The Founding of a Republic (2009)
Years foat away so genty what's the meaning of this foating ife?[CN] 悄悄韶华飘过 {\cH00FFFF}{\3cH000000}Years foat away so genty 浪荡这苍生 究竟为何 {\cH00FFFF}{\3cH000000}what's the meaning of this foating ife? Wu tai jie mei (1990)
Life is chaotic[CN] 浮世苍生,原是一场大劫 A Chinese Ghost Story II (1990)
It'll shorten the war by five years and save millions of lives.[CN] 这能缩短5年的战争 还能拯救数百万苍生 The Panty Piñata Polarization (2008)
Oh, the humanity![CN] 哦! 苍生啊! Chillerama (2011)
in the Heavens is the Lord Everything else is transitory between Love and God[CN] "万物苍生 转瞬即逝" Taal (1999)
Light Others protected mankind from the Dark Others... who plagued and tortured humans.[CN] 光明他者保护苍生 黑暗他者为祸世间 Night Watch (2004)
This situation cannot be trusted.[CN] 这情势已失信於天下苍生 On-Bak 2 (2008)
If the Emperor reaches Shangri-La and drinks from the Pool of Eternal Life, he will raise his army and no one will be safe.[CN] 如果龙皇帝赶到香格里拉 喝下永生之泉 就能唤醒兵马俑大军 天下苍生就完了 The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
The God of Heaven are blinded, who brought calamity to humanity.[CN] 皇天没眼,误尽苍生 The Miracle Fighters (1982)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top