ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

花火

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -花火-, *花火*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
花火[はなび, hanabi] (n) ดอกไม้ไฟ

Japanese-English: EDICT Dictionary
花火(P);煙火[はなび, hanabi] (n) fireworks; (P) [Add to Longdo]
花火[はなびし, hanabishi] (n) pyrotechnist; pyrotechnician [Add to Longdo]
花火線香[はなびせんこう, hanabisenkou] (n) (rare version) (See 線香花火) toy fireworks; sparklers [Add to Longdo]
花火大会[はなびたいかい, hanabitaikai] (n) display of fireworks; firework(s) display [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It's easy to see the fireworks from over there.あそこなら花火が見やすい。
These animals were startled by the noise of the fireworks.この動物たちは花火の音にびっくりした。
These fireworks are spectacular!すごい花火だ!
As soon as it gets dark, the fireworks will start.暗くなったらすぐに花火がはじまるよ。
The fireworks were set off on all sides.花火が四方八方であげられた。
They set off fireworks with a great bang.花火をどかんと打ち上げた。
The sky was ablaze with fireworks.空は花火で光り輝いていた。
We enjoyed watching the fireworks on a bridge last summer.昨年の夏、私たちは橋の上で花火を楽しく見た。
Last night an explosion took place at a fireworks factory.昨夜花火工場で、爆発事故が起こった。
The kids were absorbed in the splendid fireworks.子どもたちは壮観な花火に心を奪われた。
His nephew was absorbed in the splendid fireworks.彼のおいはその壮観な花火に心を奪われた。
They set off fireworks.彼らは花火を打ち上げた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Toward the beginning of the fireworks,[JA] 花火大会の最初のほうに Kiss and Tell (2016)
The fireworks.[CN] 花火大会 Golden Slumber (2010)
At the fireworks?[JA] 花火 Kiss and Tell (2016)
It's almost time... ..loves shaped fireworks.[CN] 快到心型的花火 L.DK (2014)
I thought you ignited fireworks with a lit match in a tube and ran before it went kaboom![CN] 花火 把火柴伸进筒里 然后马上离开就升天的东西 Golden Slumber (2010)
I had a firework...[JA] - 僕は花火を持ってて・・・ A Dog's Purpose (2017)
Fireworks can be seen in many places.[CN] 花火 会有很多人在不同的地方看着 Golden Slumber (2010)
Fireworks Events[CN] (花火大会) L.DK (2014)
Well, you just bought yourself a $20 sparkly, then.[CN] 哦,你们刚刚买了个20美元的花火 Vacancy (2007)
Hanabi you could have at least say it[CN] 花火 你什么时候在那儿的 The Last: Naruto the Movie (2014)
(THEY LAUGH) Now we'd lit the fuse, it was time to stand back and watch the fireworks.[JA] さあ点火したぞ 花火見物だ The Widow Maker (2017)
They just went to see fireworks because it's summer.[JA] (徳井)夏だから花火に行ったっていう えー! ? Kiss and Tell (2016)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
花火[はなび, hanabi] Feuerwerk [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top