ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

节奏

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -节奏-, *节奏*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
节奏[jié zòu, ㄐㄧㄝˊ ㄗㄡˋ, / ] rhythm; tempo; musical pulse; cadence; beat, #4,784 [Add to Longdo]
节奏布鲁斯[jié zòu bù lǔ sī, ㄐㄧㄝˊ ㄗㄡˋ ㄅㄨˋ ㄌㄨˇ ㄙ, / ] R&B; Rhythm and Blues (music genre) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hold your step in the ranks![CN] 控制队伍节奏 She Wore a Yellow Ribbon (1949)
Come on! Come on! Boogie it up![CN] 快乐一点的奏节 快一点的节奏 Lifeboat (1944)
More action, boys. A little more rhythm.[CN] 动作要有节奏一点 Singin' in the Rain (1952)
My existence a monotonous rhythm.[CN] 我活在单一的生活节奏 Monsieur Verdoux (1947)
In my mind, there is no difference between the magic rhythms... of Bill Shakespeare's immortal verse and the magic rhythms... of Bill Robinson's immortal feet.[CN] 在我心里,永恒的莎士比亚创造的奇妙韵律... 和不朽的比尔罗宾森舞出的神奇节奏... 是一样的 The Band Wagon (1953)
Steady rhythm - that's what does it.[CN] 是啊 那种固定的节奏让你觉得累人 Blithe Spirit (1945)
The rhythm of production will be affected.[CN] 可是生产的节奏会受到影响 The Great Dictator (1940)
Rhythm...[CN] 节奏... The Great Dictator (1940)
Then the rhythm was broken.[CN] 然后这个节奏突然被打破了. Monsieur Verdoux (1947)
Broadway rhythm It's got me[CN] 百老汇的节奏深深吸引着我 Singin' in the Rain (1952)
And as you sweep the room lmagine that the broom ls someone that you love and soon you'll find you're dancing to the tune[CN] 把灰尘扫一旁 快拿起扫把 跟着音乐 跟着节奏来打扫 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
All right, have your rhythm.[CN] ... 好吧,你自己控制节奏 The Great Dictator (1940)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top