ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

艳丽

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -艳丽-, *艳丽*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
艳丽[yàn lì, ㄧㄢˋ ㄌㄧˋ, / ] gorgeous; garish and beautiful, #16,670 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The last light of day, it's the richest kind of all![CN] 白天最后的光芒 它是最艳丽的了 Tinker Bell (2008)
It's called "voluptuous." And the hair, it's supposed to be long, flowing, windswept.[CN] 应该让人觉得"艳丽",这头发 应该又长又飘逸 The Maiden Heist (2009)
I'm looking for two women, they got shiny dresses.[CN] 我在找两个女人 她们穿得很艳丽 The Flowers of War (2011)
- Hi.[CN] 艳丽的玫瑰都带着刺 -嗨 500 Days of Summer (2009)
I can say the beauty in a woman and why wouldn't you want to be a woman by selecting god,they are amazing,they are gorgeous much of us will have a pretty,beautiful,gorgeous,stuning girl[CN] 我可以说出女人之美 你为什么不选择做一个女人呢? 天啊,她们多么令人惊奇,多么炫目艳丽 Episode #1.1 (2006)
Prince Wu Luan's uncle has killed his brother, the Emperor and usurped the throne and the Empress[CN] 无鸾的叔叔弑兄篡位 并企图占有艳丽的皇后 The Banquet (2006)
Jonathan Saunders is someone we wanted to...[CN] {\fn方正黑体简体\fs18\b1\bord1\shad1\3cH2F2F2F}约翰森·桑德斯是以艳丽色彩闻名的伦敦设计师同名品牌 我们想将约翰森·桑德斯的作品... -是挺美 The September Issue (2009)
Adult flamingos only choose mates with colourful plumage, so the survival of their species is linked to the peculiar chemistry of the rift's volcanic lakes.[CN] 成年火烈鸟只会选择羽毛艳丽的配偶 所以它们物种的存亡 与大裂谷奇特的矿物质湖泊是分不开的 Water (2010)
The general rule for the blokes here is to be as colourful as needs be to attract a mate without becoming a neon lure to predators.[CN] 对这些小东西而言 生存的基本守则是 让自己的羽毛尽量艳丽 去吸引异性 但又不至因此成为捕食者醒目的诱饵 Australia: Land of Parrots (2008)
The sun's energy brings colour to the landscape.[CN] 太阳用能量创作了一幅色彩艳丽的山水画 From Pole to Pole (2006)
It's not flashy, but it's fashionable.[CN] 不是很艳丽,但是很时髦 Chapter Twenty-One 'The Hard Part' (2007)
And then the next minute she'd be putting on makeup and wearing the tightest sweater that she had to school.[CN] 但不一会儿,她又打扮艳丽 穿着紧身毛衣来学校 The Girl with the Dragon Tattoo (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top