ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

色迷

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -色迷-, *色迷*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
色迷[sè mí, ㄙㄜˋ ㄇㄧˊ, ] crazy about sex; lecherous; horny, #55,052 [Add to Longdo]
色迷[sè sè mí mí, ㄙㄜˋ ㄙㄜˋ ㄇㄧˊ ㄇㄧˊ, ] crazy about sex; lecherous; horny [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Didn't you ever notice them in the park when we were little girls, with funny staring eyes?[CN] 你没注意到我们小时候公园里男人们 Didn't you ever notice them in the park when we were little girls, 色迷迷的眼神吗 with funny staring eyes? Twins of Evil (1971)
And no saucy looks.[CN] 还有不要色迷迷表情 Carry On Camping (1969)
He was just dumb enough for that.[CN] 他色迷心窍 The Maltese Falcon (1941)
He's impossible[CN] 这位大爷色迷迷的 Izu no odoriko (1974)
This gazelle which held me captive beneath the shade of two palm trees.[CN] 她在两棵棕树下面的美色迷住了我 Arabian Nights (1974)
It's summer, and the nights are warm.[CN] 那是夏天 夜色迷 Hiroshima Mon Amour (1959)
She charmed him hog-eyed.[CN] 是她勾得他色迷心窍 Calamity Jane (1953)
- You dared to gaze upon the goddesses![CN] - 你敢色迷迷地看着我们女神! A Necklace for My Beloved (1971)
With those slimey eyes![CN] 这么色迷迷! Beautiful Antonia, First a Nun Then a Demon (1972)
Well, lascivious shrimp, beg the Boyar woman if she giveth you life or death![CN] 嗯 色迷迷的小龙虾 请求这个贵族女子 看她是给你生还是死 Ivan Vasilievich: Back to the Future (1973)
Milli, with or without eggs you always have bedroom eyes![CN] 米利,无论有没有蛋你总是有双色迷迷的眼睛! Red Desert (1964)
For this...[CN] 看看他以后还敢不敢色迷 A Necklace for My Beloved (1971)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top