ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

舰队

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -舰队-, *舰队*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
舰队[jiàn duì, ㄐㄧㄢˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] fleet, #7,992 [Add to Longdo]
北海舰队[Běi hǎi Jiàn duì, ㄅㄟˇ ㄏㄞˇ ㄐㄧㄢˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] North Sea Fleet [Add to Longdo]
南海舰队[Nán hǎi Jiàn duì, ㄋㄢˊ ㄏㄞˇ ㄐㄧㄢˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] South Sea Fleet [Add to Longdo]
东海舰队[Dōng hǎi Jiàn duì, ㄉㄨㄥ ㄏㄞˇ ㄐㄧㄢˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] East Sea Fleet [Add to Longdo]
联合舰队[lián hé jiàn duì, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄐㄧㄢˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] combined fleet [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The fleet's in.[CN] 舰队来了。 The Asphalt Jungle (1950)
With one heart, they decided to face the squadron.[CN] 万众一心,他们决定给舰队以迎头痛击 Battleship Potemkin (1925)
Starring Members of the Proletkult Theater Sailors of the Black-Sea Fleet[CN] 演员: 普罗特克特中央工人剧场 黑海舰队官兵 Battleship Potemkin (1925)
Squadron on the horizon![CN] 舰队出现在海平面上! Battleship Potemkin (1925)
Landing is not possible. The admiral's squadron is coming our way.[CN] 靠岸是不可能的 上将的舰队正朝我们驶来 Battleship Potemkin (1925)
The squadron draws near![CN] 舰队越来越近! Battleship Potemkin (1925)
And proudly waving the red flag of victory, without a single shot, the rebellious battleship passed through the rows of the squadron.[CN] 他们骄傲地挥舞着胜利的红旗 叛舰在舰队中自由穿行,一弹未发 Battleship Potemkin (1925)
The Belinda will be the most efficient APA... in the Pacific fleet.[CN] Belinda号要成为太平洋舰队中 最有效率的一艘船 Away All Boats (1956)
Doctor of Natural Science of the universities of Oxford and Cambridge, and Deputy to the Petrograd Soviet from the Red Baltic Fleet.[CN] 牛津和剑桥大学自然科学博士 来自波罗的海舰队的彼得堡苏维埃代表 Baltic Deputy (1937)
All we've got is cotton and slaves and arrogance.[CN] 他们有工厂,船,煤矿 以及足以封锁我们港口的舰队 Gone with the Wind (1939)
The Belinda will get me that cruiser... by being the top APA in the fleet.[CN] Belinda号会带给我巡洋舰 如果我能成为舰队里顶尖的船长 Away All Boats (1956)
The squadron was sneaking up in the darkness.[CN] 舰队在黑暗中悄悄逼近 Battleship Potemkin (1925)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top